Едукациони туризам

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Славољуб Јовановић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 4
  • Семестар: VIII
  • Број часова: 2+2

На курсу студенти треба да стекну основна знања о едукативном туризму и да их укључе у већ постојећи систем туристичких знања.  Студенти треба да развију способност увиђања предности овог облика туризма и примене стечена знања у процесу решавања проблема савремене туристичке потражње.

Студент уме да примени принципе едукативног туризма у пракси и да предузме адекватне активности приликом реализације одређених облика едукативног туризма у својој професији.

Предавања:

1. Мотиви путовања савременог активног туристе (стицање знања, вештина и нових искустава, лично усавршавање и формирање нових хобија); 2. Појам, циљеви, значај, карактеристике и обим едукативног туризма; 3. Едукативни туризам кроз историју; 4. Однос  између едукативног и културног туризма; 5. Однос између едукативног и еко-туризма; 6. Однос између едукативног и других врста туризма; 7. Облици едукативног туризма (научни туризам, студентски туризам, програми размене, учење страних језика, туризам даље (перманентне) едукације...); 8. Примери домаћих и иностраних едукативних туристичких програма; 9. Когнитивни, афективни и бехејвиорални ефекти едукативног туризма; 10. Везе између формалног образовања, неформалног образовања и едукативног туризма; 11. Процес учења и подучавања током едукативних туристичких програма; 12. Методе рада у едукативним туристичким програмима (курсеви, предавања, истраживање појава, историјске осе...); 13. Облици рада у едукативим туристичким програмима; 14. Школске ексурзије као облик едукативног туризма; 15. Интерактивне радионице, летњи курсеви и кампови као видови учешћа у едукативном туризму.

Вежбе:

1. Циљне групе едукативног туризма; 2. Институти, факултети, школе, научне организације, удружења и невладине организације као носиоци едукативног туризма; 3. Културно-историјско наслеђе као основа едукативног туризма;  4. Едукациони туризам као облик задовољења принципа очигледности у процесу учења; 5. Едукативни туризам као облик теренског рада и ваншколских активности ученика и студената;  6. Амбијентална настава, искуствено и контекстуално учење;  7. Музеји - учионице у едукативном туризму; 8. Тематски паркови и едукативни туризам; 9. Атракције у едукативном туризму -примери добре праксе; 10. Hobby holidays; 11. Сарадња између туристичке агенције са институацијама које пружају стручну помоћ и координишу активности у оквиру едукативног аранжмана; 12-15. Презентовање семинраских радова који се баве проблемима одређених облика едукативног туризма, као и реализацијом едукативног туризма у репрезентативним државама и градовима света.

Хаџић О., Г. Стојаковић, К. Херман-Милинковић, Т. Ванић, И. Ивановић, (2005). Културни туризам. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.; Хаџић, О. (2006). Стејкхолдерски приступ у развоју туристичког производа едукационог туризма Универзитета у Новом Саду. Часопис Туризам, бр. 10., Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.; Работић, Б. (2012). Селективни облици туризма. Висока туристичка школа, Београд.; Вртипрах, В. (2006). Културни ресурси као чинитељ туристичке понуде. Свеучилиште у Дубровнику.; Елаковић, С. (2006). Социологија слободног времена и туризам,  Центар за издавачку делатност економског факултета у Београду, Београд; Georgi, G. (2008). Turizam posebnih interesa, Selektivni oblici turizma, Čugara print, Beograd.; Novelli, M.(2005). Niche Tourism: contemporary  issues trends and cases, ElsevierButterworth-Heinemann, Oxford.; Ritche, B W. (2003). Managing Educational Tourism. Channel View Publications.