Ekogeomorfologija

Upoznavanje sa osnovnim geomorfološkim procesima i genetskim tipovima reljefa, kao i njihovom evolucijom. Upoznavanje sa mogućim pozitivnim i negativnim uticajima čoveka na reljef (antropogeni reljef). Upoznavanje sa značajem geomorfoloških oblika kao objekata geonasleđa i njihovom zaštitom.

Studenti će sagledati uticaj geomorfoloških procesa na genezu i morfološku evoluciju reljefa, antropogene uticaje na promene intenziteta geomorfoloških procesa, oblike reljefa kao elemente geodiverziteta i geonasleđa.

Predavanja:

1. Upoznavanje sa problematikom predmeta i sa obavezama studenata datog kursa.

2. Pojam, predmet i zadatak geomorfologije.

3. Ekogeomorfologija – nova i perspektivna geomorfološka disciplina.

4. Pojam geodiverziteta i geonasleđa.

5. Geomorfološki agensi.

6. Recentni reljef Zemlje.

7. Proces raspadanja stena, modifikatori i oblici reljefa.

8. Padinski procesi, modifikatori i oblici reljefa; Antropogeni uticaji na padinske procese.

9. Fluvio-denudacioni proces, modifikatori i oblici reljefa; Antropogeni uticaji na fluvio-denudacioni proces.

10. Proces kraške erozije, modifikatori i oblici reljefa; Antropogeni uticaji u krasu.

11. Abrazioni proces, modifikatori i oblici reljefa; Antropogeni uticaji na abrazioni proces.

12. Proces glacijalne i periglacijalne erozije, modifikatori i oblici reljefa; Antropogeni uticaji na glacijalni i periglacijalni proces.

13. Proces eolske erozije, modifikatori i oblici reljefa; Antropogeni uticaji na eolski proces.

14. Inventarizacija objekata geonasleđa u Srbiji.

15. Zaštita objekata geonasleđa na teritoriji Srbije.

Vežbe:

1. Metod interpolacije i njegova primena u izvlačenju izohipsi. 2. Hipsometrija i srednja nadmorska visina terena. 3. Vertikalna i horizontalna raščlanjenost reljefa. 4. Karta nagiba reljefa. 5. Značajniji oblici reljefa Zemlje. 6. Kolokvijum 1. 7. Kartiranje objekata geonasleđa na teritoriji Srbije. 8. Paleovulkanski oblici reljefa kao objekti geonasleđa na teritoriji Srbije. 9. Erozivni oblici reljefa kao objekti geonasleđa na teritoriji Srbije. 10. Fluvijalni oblici reljefa kao objekti geonasleđa na teritoriji Srbije. 11. Površinski kraški oblici reljefa kao objekti geonasleđa na teritoriji Srbije. 12. Podzemni kraški oblici reljefa kao objekti geonasleđa na teritoriji Srbije. 13. Kolokvijum 2. 14. Odbrana vežbi. 15. Odbrana seminarskog rada.

Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet, Beograd.

Lazarević R., Tošić R. (2013): Geomorfologija. Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka-Beograd.

Dragićević S. (2007): Dominantni erozivni procesi u slivu Kolubare. Geografski fakultet, Beograd.

Manojlović P., Dragićević S. (2003): Praktikum iz geomorfologije. Geografski fakultet, Beo­grad.

Slaymaker O. (2000): Geomorphology, Human activity and Global Environmental Change. John Wiley & Sons.

Govide A. (2006): The Human Impact on the Natural Environment. Blackwell publishing, USA.