Екогеоморфологија

Упознавањe са основним геоморфолошким процесима и генетским типовима рељефа, као и њиховом еволуцијом. Упознавање са могућим позитивним и негативним утицајима човека на рељеф (антропогени рељеф). Упознавање са значајем геоморфолошких облика као објеката геонаслеђа и њиховом заштитом.

Студенти ће сагледати утицај геоморфолошких процеса на генезу и морфолошку еволуцију рељефа, антропогене утицаје на промене интензитета геоморфолошких процеса, облике рељефа као елементе геодиверзитета и геонаслеђа.

Предавања:

1. Упознавање са проблематиком предмета и са обавезама студената датог курса.

2. Појам, предмет и задатак геоморфологије.

3. Екогеоморфологија – нова и перспективна геоморфолошка дисциплина.

4. Појам геодиверзитета и геонаслеђа.

5. Геоморфолошки агенси.

6. Рецентни рељеф Земље.

7. Процес распадања стена, модификатори и облици рељефа.

8. Падински процеси, модификатори и облици рељефа; Антропогени утицаји на падинске процесе.

9. Флувио-денудациони процес, модификатори и облици рељефа; Антропогени утицаји на флувио-денудациони процес.

10. Процес крашке ерозије, модификатори и облици рељефа; Антропогени утицаји у красу.

11. Абразиони процес, модификатори и облици рељефа; Антропогени утицаји на абразиони процес.

12. Процес глацијалне и периглацијалне ерозије, модификатори и облици рељефа; Антропогени утицаји на глацијални и периглацијални процес.

13. Процес еолске ерозије, модификатори и облици рељефа; Антропогени утицаји на еолски процес.

14. Инвентаризација објеката геонаслеђа у Србији.

15. Заштита објеката геонаслеђа на територији Србије.

Вежбе:

1. Метод интерполације и његова примена у извлачењу изохипси. 2. Хипсометрија и средња надморска висина терена. 3. Вертикална и хоризонтална рашчлањеност рељефа. 4. Карта нагиба рељефа. 5. Значајнији облици рељефа Земље. 6. Колоквијум 1. 7. Картирање објеката геонаслеђа на територији Србије. 8. Палеовулкански облици рељефа као објекти геонаслеђа на територији Србије. 9. Ерозивни облици рељефа као објекти геонаслеђа на територији Србије. 10. Флувијални облици рељефа као објекти геонаслеђа на територији Србије. 11. Површински крашки облици рељефа као објекти геонаслеђа на територији Србије. 12. Подземни крашки облици рељефа као објекти геонаслеђа на територији Србије. 13. Колоквијум 2. 14. Одбрана вежби. 15. Одбрана семинарског рада.

Петровић Д., Манојловић П. (2003): Геоморфологија. Географски факултет, Београд.

Лазаревић Р., Тошић Р. (2013): Геоморфологија. Прирoднo-математички факултет, Бања Лука-Београд.

Драгићевић С. (2007): Доминантни ерозивни процеси у сливу Колубаре. Географски факултет, Београд.

Манојловић П., Драгићевић С. (2003): Практикум из геоморфологије. Географски факултет, Бео­град.

Slaymaker O. (2000): Geomorphology, Human activity and Global Environmental Change. John Wiley & Sons.

Govide A. (2006): The Human Impact on the Natural Environment. Blackwell publishing, USA.