Ekohidrologija

Upoznavanje sa osnovnim vrstama hidroloških objekata, njihovim nastankom, svojstvima i oblicima korišćenja. Takođe, cilj je skretanje pažnje na stanje kvantiteta i kvaliteta voda na Zemlji i mere koje se preduzimaju radi njihove zaštite.

Sposobnost uočavanja ekoloških vodnih problema, kao i sagledavanja uzroka zagađenja i degradacije vodnih objekata i pronalaženja odgovarajućih mera njihove zaštite.

Predavanja:

 1. Upoznavanje sa predmetom proučavanja Ekohidrologije, organizacijom nastave, osnovnom literaturom, sistemom bodovanja osnovnih aktivnosti. Značaj vode.
 2. Rasprostranjenje vode na Zemlji. Vodni bilans Zemlje.
 3. Voda kao element održivog razvoja. Podzemne vode - poreklo i formiranje.
 4. Izvori. Lekovite vode. Korišćenje hidrogeotermalne energije.
 5. Kraški izvori u zaštiti prirode.
 6. Značaj, kvalitet i zaštita podzemnih voda.
 7. Rečni sistem i rečna mreža. Razvođa i slivovi. Dolina - elementi i tipovi.
 8. Termički režim rečne vode. Vodni režim.
 9. Režim nanosa. Renaturalizacija rečnih tokova. Zaštita rečnih voda.
 10. Jezera - tipovi i oblici kretanja jezerske vode.
 11. Ekološke katastrofe velikih jezera na Zemlji. Močvare.
 12. Problem vode kao globalni svetski problem. Korišćenje vode za vodosnabdevanje naselja i industrije. Kvalitet vode za piće.
 13. Korišćenje vode za navodnjavanje, hidroenergetiku i plovidbu.
 14. Otpadne vode. Određivanje kvaliteta kopnenih voda.
 15. Stanje kvaliteta voda kod nas i u svetu. Direktive o vodama.

Vežbe:

 1. Hemijska i fizička svojstva vode
 2. Hemijska i fizička svojstva podzemnih voda
 3. Izrada karte hidroizohipsi
 4. Izrada karte hidroizohipsi
 5. Šeme mehanizma kraških izvora
 6. Poseta Beogradskom vodovodu - Pogon Bele vode
 7. Rad na orohidrografskoj karti - razvođe i sliv
 8. Rad na orohidrografskoj karti - elementi rečnog toka
 9. Rad na orohidrografskoj karti - morfometrijski parametri i rečna mreža
 10. Rad na orohidrografskoj karti - uzdužni rečni profil
 11. Analiza ekološke katastrofe odabranog jezera.
 12. Analiza ekološke katastrofe odabranog jezera.
 13. Obrada hidroloških parametara u GIS-u.
 14. Obrada hidroloških parametara u GIS-u.
 15. Zaštićeni vodni objekti u Srbiji.

Dukić, D. i Gavrilović, Lj. (2008). Hidrologija. Beograd: Zavod za udžbenike.

Počuča, N. (2008). Zaštita životne sredine - Ekohidrologija (Zagađenje i zaštita voda). Beograd: Građevinska knjiga.

Gavrilović, Lj. (2001). Problem vode u svetu i kod nas. Zbornik radova XIV kongresa geografa Jugoslavije, 19-28.