Ekološka etika

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: Ekološka etika
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: II
 • Broj časova: 3+0

Ukazivanje i formiranje svesti o ekološkoj etici kao važnom segmentu očuvanja čovekove životne sredine.

Da se shvati značaj nauke i etike u poimanju životne sredine.

Predavanja:

 1. Nauka, etika i životna sredina: Uloga nauke i etike u shvatanju životne sredine u modernom društvu.
 2. Šta je to ekološka etika: Sistematičan opis moralnih odnosa između ljudskog društva i njihovog prirodnog okruženja. Značaj moralnih normi u upravljanju ljudskim ponašanjem prema svetu prirode.
 3. Etičke teorije i životna sredina: Upoznavanje studenata sa etičkim relativizmom, tradicijom prirodnim pravom, teleologiji, utilitarizmu, deontologiji i religiji u funkciji ekološke etike.
 4. Ekološka etika kao primenjena nauka: Veza etike i ekonomije u upravljanju društvenim dobrima.
 5. Odgovornost prerma budućim generacijama – održivi razvoj: Populacija i potrošnja i ekološka etika. Odgovornost prema potomstvu. Potrošnja i održivi razvoj.
 6. Odgovornost prema svetu prirode: Moralno dostojanstvo u zapadnoj tradiciji, odnos prema flori i fauni.
 7. Biocentrična etika i inherentna vrednost života: Biocentrična etika i strahopoštovanje prema životu, etika i karakter. Osvrt na Tejloreovu biocentričnu etiku.
 8. Etika, ekologija i divljina: Pojam i ideal divljine. Mit o divljini. Divljina kao paradikmatičan primer važanosti ekoloških pojmova za ekološku etiku.
 9. Ekologija i filozofija: Od ekologije do etike. Ekocentrični principi u ekološkoj filozofiji.
 10. Etika zemlje: Kritika etike zemlje i holističke etike. Kalikotove revizije.
 11. Dubinska ekologija: Pojam i suština dubinske ekologije. Metafizička ekologija. Od metafizike do etike.
 12. Ekološka pravda i socijalna ekologija: Teorija društvene pravde. Ekološka pravda i ekološki rasizam.
 13. Eko-feminizam: Eko-feminizam i novi razvoj.
 14. Izrada seminara na temu ekološka etika: Metodologija izrade seminarskog rada koji podrazumeva tematsko istraživanje odnosa etike i ekologije

Žarden R. De Džozef (2006): Ekološka etika - uvod u ekološku filozofiju, Službeni glasnik, Beograd, str. 1-460.

Dale Jamieson (2008): Ethics and the Environment: An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-235.

Robin Attfield (1999): The Ethics of the Global Environment, Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 1-232.

David Pepper (2003): ECO-SOCIALISM: From deep ecology to social justice, Taylor & Francis e-Library, pp. 1-281.