Ekološko pravo

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 2
 • Semestar: VI
 • Broj časova: 2+0

Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima ekološkog prava, kao i ekološkog zakonodavstva Srbije i sticanje pravnog znanja neophodnog za zaštitu prava čoveka na zdravu životnu sredinu kao i same životne sredine.

Usvajanje terminologije ekološkog prava.

Predavanja:

 1. Pojam ekološkog prava i odnos prava životne sredine i drugih grana prava
 2. Načela ekološkog prava
 3. Osnovi sistematike ekološkog prava
 4. Ustav i zakoni kao formalni izvori ekološkog prava
 5. Ratifikovani međunarodni ugovori i podzakonski akti kao formalni izvori ekološkog prava
 6. Običaj, uzanse, moral i sudska praksa kao formalni izvori ekološkog prava
 7. Najznačajniji međunarodni ugovori posvećeni očuvanju i zaštiti životne sredine
 8. Konferencije i konvencije o životnoj okolini
 9. Politika zaštite životne sredine i pravo životne sredine u Evropskoj uniji
 10. Izvori ekološkog prava u pravnom poretku R. Srbije
 11. Pravna zaštita prirodnih dobara u Srbiji
 12. Građanskopravna zaštita životne sredine – pravni sistem RS
 13. Kaznenopravna zaštita životne sredine – pravni sistem RS
 14. Uloga i značaj javnosti u zaštiti životne sredine
 15. Kolovijum

Joldžić V. (2002): Ekološko pravo – opšti i poseban deo, Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje, Sektor za životnu sredinu, Beograd;
Republika Srbija (2004): „Zakon o zaštiti životne sredine”, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04.