Еколошко право

 • Врста и ниво студија: Основне академске
 • Статус предмета: Обавезан
 • Број ЕСПБ: 2
 • Семестар: VI
 • Број часова: 2+0

Упознавање студената са основним елементима еколошког права, као и еколошког законодавства Србије и стицање правног знања неопходног за заштиту права човека на здраву животну средину као и саме животне средине.

Усвајање терминологије еколошког права.

Предавања:

 1. Појам еколошког права и однос права животне средине и других грана права
 2. Начела еколошког права
 3. Основи систематике еколошког права
 4. Устав и закони као формални извори еколошког права
 5. Ратификовани међународни уговори и подзаконски акти као формални извори еколошког права
 6. Обичај, узансе, морал и судска пракса као формални извори еколошког права
 7. Најзначајнији међународни уговори посвећени очувању и заштити животне средине
 8. Конференције и конвенције о животној околини
 9. Политика заштите животне средине и право животне средине у Европској унији
 10. Извори еколошког права у правном поретку Р. Србије
 11. Правна заштита природних добара у Србији
 12. Грађанскоправна заштита животне средине – правни систем РС
 13. Казненоправна заштита животне средине – правни систем РС
 14. Улога и значај јавности у заштити животне средине
 15. Коловијум

Јолџић В. (2002): Еколошко право – општи и посебан део, Савезни секретаријат за рад, здравство и социјално старање, Сектор за животну средину, Београд;
Република Србија (2004): „Закон о заштити животне средине”, Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04.