Ekomenadžment

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Miško Milanović
  dr Ivan Samardžić
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: VI
 • Broj časova: 2+2
 • Uslov: Položen ispit Teledetekcione metode istraživanja životne sredine

Planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje životne sredine.

Izrada modela upravljanja različitim oblicima zaštite, uređenja i unapređenja životne sredine.

Predavanja:

 1. Uvodne napomene o ekomenadžmentu (ekološki menadžment, pojam i proces ekomenadžmenta);
 2. Opšti menadžment i njegovo okruženje (društveno, ekonomsko i političko; ljudski resursi u ekomenadžmentu);
 3. Osnovni elementi sistema upravljanja životnom sredinom (organizaciona struktura, republički i lokalni nivo);
 4. Uvođenje standarda u sistem ekološkog menadžmenta (ISO 9000, ISO 14000); Razvoj ekološke politike;
 5. Operativno i strateško planiranje u ekomenadžmentu; održivi razvoj i ekomenadžment;
 6. Ulazni elementi ekomenadžmenta (sistemna analiza životne sredine, katastar izvora zagađenja);
 7. Monitoring životne sredine (ekološki, daljinski, kartografski monitoring);
 8. Oditing životne sredine (elementi i sredstva oditinga, oblasti koje podležu oditingu);
 9. Metode upravljanja životnom sredinom (primena naučnih metoda, baza za kvalitetno upravljanje, implementacija postupaka);
 10. Ekološki akcioni planovi (NEAP, LEAP);
 11. Procene uticaja na životnu sredinu;
 12. Upravljanje otpadom (problem otpadaka, strategija upravljanja otpadom, izbor lokacije za deponiju);
 13. Projektovanje sistema upravljanja životnom sredinom (ciljevi, organizovanje, racionalizacija sistema upravljanja);
 14. Upravljanje programima i projektima zaštite životne sredine (metode i tehnike za izradu programa i projekata);
 15. Rukovođenje projektom i projektni timovi (završna faza primene ekomenadžmenta).

Vežbe:

 1. Definisanje geoprostornih celina za  koje se izrađuje projekat upravljanja životnom sredinom (objekat u geoprostoru, deo naselja, naselje, opština, regija, država);
 2. Sistemna analiza geoprostornih celina dobijenih za izradu projekta;
 3. Postupci monitoringa i merenja zagađujućih materija (voda, vazduh, zemljište);
 4. Postupci oditinga (eksterni, interni, podnošenje izveštaja stanja životne sredine);
 5. Izrada katastra izvora zagađenja životne sredine;
 6. Određivanje postupaka za realizaciju Nacionalnog ekološkog akcionog plana – NEAP (struktura, metodologija);
 7. Određivanje postupaka za realizaciju Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP (struktura, metodologija);
 8. Određivanje postupaka za realizaciju strateške procene uticaja (struktura, metodologija);
 9. Određivanje postupaka za realizaciju procene uticaja na životnu sredinu (struktura, metodologija);
 10. Određivanje postupaka za realizaciju dokumenta o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (struktura i metodologija);
 11. Određivanje postupaka za realizaciju strategije upravljanja otpadom (struktura, metodologija);
 12. Određivanje postupaka za realizaciju programa zaštite životne sredine;
 13. Određivanje postupaka za realizaciju projekata zaštite životne sredine;
 14. Određivanje postupaka za projektovanje sistema upravljanja životnom sredinom;
 15. Završetak izrade projekata upravljanja životnom sredinom od lokalne, opštinske, regionalne do državne i međudržavne organizacije; (dopuna i izmena podataka).

Aćamović N. (2000): Razvoj sistema upravljanja zaštitom životne sredine, Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad.
Gereke. Z. (1995): Ekologija i organizacija, Znamen, Beograd.
Lješević M. (1995): Sistem upravljanja kvalitetom životne sredine, ,,Direktor”-časopis za modernog menadžera, Br 4-5/95, Privredni pregled, Beograd.
Milanović M., Lješević M., Milinčić M. (2012): Ekomenadžment, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
Wren D. & Voich D. (2005): Menadžment, proces, struktura i ponašanje, Savremena administracija, Beograd.

Ispitna pitanja iz predmeta
„Ekomenadžment”

Predmetni nastavnik: prof. dr Miško Milanović, vanredni profesor
Smer: Geoprostorne osnove životne sredine
Godina III
Semestar VI

1. Pojam i proces menadžmenta
2. Istorijski razvoj menadžmenta
3. Naučni menadžment
4. Proces menadžmenta
5. Značaj menadžmenta za oblast istraživanja životne sredine
6. Menadžment i etički stavovi
7. Opšti menadžment i njegovo okruženje
8. Društveno okruženje
9. Ekonomsko okruženje
10. Političko okruženje
11. Neposredno okruženje organizacije
12. Ljudski resursi u ekomenadžmentu
13. Obuka kadrova za postizanje maksimalne efikasnosti u upravljanju životnom
sredinom
14. Obuka kadrova u zaštiti životne sredine
15. Moderna organizacija i životna sredina
16. Osnovni elementi sistema upravljanja životnom sredinom
17. Razvoj organizacione strukture sistema upravljanja zaštitom životne sredine
18. Organizaciona struktura upravljanja zaštitom životne sredine u Srbiji
19. Organizacija lokalne samouprave i uprave u oblasti životne sredine
20. Menadžment životne sredine
21. Uvođenje standarda u sistem ekološkog menadžmenta
22. Standardi ISO 9000
23. Standardi ISO 14000
24. Nezavisnost i objektivnost u sistemu ekomenadžmenta
25. Razvoj ekološke politike
26. Značaj operativnog i strateškog planiranja u ekomenadžmentu
27. Operativno planiranje
28. Strateško planiranje
29. Održivi razvoj i ekomenadžment
30. Koncept održivog razvoja
31. Indikatori održivog razvoja
32. Ulazni elementi ekomenadžmenta – Sistemna analiza životne sredine
33. Ulazni elementi ekomenadžmenta – Katastar izvora zagađenja životne sredine kao
ulazni dokument ekološkog menadžmenta
34. Monitoring životne sredine – Postupci monitoringa i merenja
35. Ekološki monitoring
36. Daljinski monitoring
37. Kartografski monitoring
38. Osiguravanje operacione kontrole, monitoringa i snimanja
39. Ishodi monitoringa životne sredine i korektivne mere
40. Oditing životne sredine kao element ekomenadžmenta
41. Koreni i poreklo oditinga
42. Oditing kao pokretač za upravljanje životnom sredinom
43. Elementi oditinga
44. Potrebna sredstva za oditing
45. Održivost registara životne sredine
46. Oblasti koje podležu oditingu
47. Upravljanje životnom sredinom u funkciji monitoringa i oditinga životne
sredine
48. Metode upravljanja životnom sredinom
49. Kvalitetno upravljanje životnom sredinom
50. Filozofija stvaranja baze za kvalitetno upravljanje
51. Implementacija postupaka
52. Primena naučnih metoda
53. Ekološki akcioni planovi – Nacionalni ekološki akcioni plan – NEAP
54. Ekološki akcioni planovi – Lokalni ekološki akcioni plan – LEAP
55. Procene uticaja na životnu sredinu
56. Strateška procena uticaja
57. Procena uticaja na životnu sredinu
58. Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine
59. Upravljanje otpadom
60. Definisanje problema otpadaka
61. Strategija upravljanja otpadom
62. Izbor lokacije za deponiju
63. Projektovanje sistema upravljanja životnom sredinom
64. Ciljevi projektovanja sistema upravljanja životnom sredinom
65. Organizovanje sistema upravljanja kvalitetom životne sredine u funkciji razvoja
66. Principi racionalizacije sistema upravljanja životnom sredinom
67. Upravljanje kvalitetom životne sredine kao ekonomska kategorija
68. Projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine
69. Upravljanje programima i projektima zaštite životne sredine
70. Upravljanje programima zaštite životne sredine
71. Upravljanje projektima zaštite životne sredine
72. Metode i tehnike upravljanja projektima zaštite životne sredine
73. Rukovođenje projektom i projektni tim
74. Analiza katastra izvora zagađenja medijuma životne sredine, prema starom Zakonu
o životnoj sredini iz 2004. godine
75. Analiza katastra izvora zagađenja medijuma životne sredine, prema novom Zakonu
o životnoj sredini iz 2009. godine