Ekonomika turizma

Shvatanje osnovnih kategorija ekonomike turizma i međuzavisnosti uticaja turizma na privredni, regionalni i ukupan razvoj.

Razumevanje osnovnih kategorija ekonomika turizma; Upoznavanje sa karakteristikama turizma kao privredne delatnosti; Razumevanje raznovrsnosti uticaja turizma na ukupan i regionalni razvoj; Shvatanje važnosti upravljanja razvojem turizma; Upoznavanje sa efektima razvoja turizma u tranziciji Srbije.

 1. Teorijsko-metodološki kontekst turizma
 2. Turizam kao privredna delatnost
 3. Uticaj turizma
 4. Turistička tražnja
 5. Turistička ponuda
 6. Ekonomske determinante turističkih destinacija
 7. Upravljanje i organizacija turizma
 8. Turističko tržište
 9. Faktori razvoja turizma
 10. Održiv razvoj i održiv turizam
 11. Međunarodni turizam
 12. Strateški ciljevi politike razvoja turizma Srbije
 13. Institucionalni okvir turizma Srbije

 

 1. Unković, S. & B. Zečević (2011). Ekonomika turizma. Beograd, Ekonomski fakultet.
 2. Jakopin, E. (2018). Regionalna tranzicija u Srbiji. Beograd, Zadužbina Andrejević.
 3. Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. (2016). Strategija razvoja turizma 2016-2025.
 4. Grupa autora. (2010). Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2020.
 5. Wiliams, S. (1998). Tourism Geography. London, Routledge.