Ekopolitika

Osposobljavanje kadrova neophodnih društvu, kako na nacionalnom, tako i internacionalnom nivou, u cilju sinhronizacije i primene osnovnih elemenata ekološke politike.

Poznavanje osnovnih elemenata ekološke politike, međunarodni ugovori i konvencije iz oblasti ekologije.

Predavanja:

1. Međunarodni ugovori, sporazumi i konvencije: Pojam i značaj i nastanak međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija.

2. UNESCO lista u Srbiji. Međunarodne konvencije od značaja za zaštitu životne sredine Srbije: Unesko lista kod nas. Konvencije o zaštiti reka.

3. Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti: Značaj UN u stvaranju planetarnih međunarodnih sporazuma.

4. UNESCO organizacija i međunarodni ugovori od značaja za zaštitu kulturne i prirodne baštine: Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine; Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haška konvencija; Konvencija o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara.

5. Ekološke partije, formiranje, politički uticaja i delovanja kod nas i u svetu: Politički uticaj ekoloških partija. Nemačka partija zelenih (Die Grünen), Slovenačka partija zelenih, pokreti i partije zelenih u okruženju.

6. Konvencija OUN o promeni klime: Protokoli o kontroli fosilnih goriva: Rio protokol; Berlinski i Kjoto protokol.

7. Konvencije o zaštiti ozonskog omotača: Bečka konvencija i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

8. Međunarodne konvencije iz oblasti transporta opasnih materija i opasnog otpada: Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odstranjivanju – Bazelska konvencija; Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih tereta unutrašnjim plovnim putevima i Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija.

9. Međunarodni ugovori od značaja za zaštitu reka Dunava i Tise: Sporazum o ribarstvu u vodama Dunava između Vlade FNR Jugoslavije, NR Bugarske, Rumunske NR i SSSR-a;

Konvencija o saradnji i održivom korišćenju reke Dunav; Sporazum o zaštiti voda reke Tise i njenih pritoka od zagađivanja.

10. Međunarodne konvencije iz oblasti prekograničnog uticaja na životnu sredinu: Konvencija o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima i Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima, o dugoročnom finansiranju Programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EMER); Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih udesa; Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu.

11. Međunarodne konvencije iz oblasti zaštite prirode: Konvencija o biološkoj raznovrsnosti; Konvencija o zaštiti ptica; Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune – CITES konvencija; Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja – Bonska konvencija: Konvencija o očuvanju divljeg biljnog i životinjskog sveta i prirodnih staništa Evrope – Bernska konvencija.

12. Ramsarska konvencija koja su od međunarodnog značaja: Ramsarska područja u Srbiji Konvencija o močvarnim područjima; staništa ptica močvarica.

13. Konvencija o otvorenom moru, Konvencije od značaja za zaštitu mora i zaštita Sredozemnog mora: Međunarodni ugovori od značaja za zaštitu Sredozemnog mora; Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja – Barselonska konvencija; Protokol o sprečavanju zagađivanja Sredozemnog mora usled potapanja otpadnih i drugih materija sa brodova i vazduhoplova; Protokol o saradnji u borbi protiv zagađivanja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim materijama u slučaju udesa.

14. Nuklearna energija i međunarodni ugovori: Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete; Konvencija o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama; Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala; Ugovor o zabrani eksperimenata sa nuklearnim oružjem u atmosferi, kosmosu i pod vodom; Ugovor o zabrani smeštaja nuklearnog i drugog oružja za masovno uništenje na dno mora i okeana i u njihovo podzemlje;

15. NATO bombardovanje SR Jugoslavije:Uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu i kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Vežbe:
Vežbanje primera različitih međunarodnih ugovora i konvencija kako bi shvatili značaj istih u okvirima ekološke politike. Posebno se osvrnuti na konvencije i međunarodne ugovore koji su od značaja za našu državu.

Joldžić V. (2008): Ekološka politika. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Ministarstvo za nauku Republike Srbije, Beograd;
Stojanović i dr.(1992): Pravna zaštita životne sredine. Naučna knjiga, Beograd