Екополитика

Оспособљавање кадрова неопходних друштву, како на националном, тако и интернационалном нивоу, у циљу синхронизације и примене основних елемената еколошке политике.

Познавање основних елемената еколошке политике, међународни уговори и конвенције из области екологије.

Предавања:

1. Mеђународни уговори, споразуми и конвенције: Појам и значај i настанак међународних уговора, споразума и конвенција.

2. UNESCO листа у Србији. Међународне конвенције од значаја за заштиту животне средине Србије: Унеско листа код нас. Конвенције о заштити река.

3. Уједињене нације и Савет безбедности: Значај УН у стварању планетарних међународних споразума.

4. UNESCO организација и међународни уговори од значаја за заштиту културне и природне баштине: Конвенција о заштити светске културне и природне баштине; Конвенција о заштити културних добара у случају оружаног сукоба – Хашка конвенција; Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара.

5. Еколошке партије, формирање, политички утицаја и деловања код нас и у свету: Политички утицај еколошких партија. Немачка партија зелених (Die Grünen), Словеначка партија зелених, покрети и партије зелених у окружењу.

6. Конвенција ОУН о промени климе: Протоколи о контроли фосилних горива: Рио протокол; Берлински и Кјото протокол.

7. Конвенције о заштити озонског омотача: Бечка конвенција и Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач.

8. Међународне конвенције из области транспорта опасних материја и опасног отпада: Конвенција о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одстрањивању – Базелска конвенција; Европски споразум о међународном превозу опасних терета унутрашњим пловним путевима и Европски споразум о међународном превозу опасних материја.

9. Међународни уговори од значаја за заштиту река Дунава и Тисе: Споразум о рибарству у водама Дунава између Владе ФНР Југославије, НР Бугарске, Румунске НР и СССР-а;

Конвенција о сарадњи и одрживом коришћењу реке Дунав; Споразум о заштити вода реке Тисе и њених притока од загађивања.

10. Међународне конвенције из области прекограничног утицаја на животну средину: Конвенција о прекограничном загађењу ваздуха на великим удаљеностима и Протокол уз Конвенцију о прекограничном загађењу ваздуха на великим удаљеностима, о дугорочном финансирању Програма сарадње за праћење и процену прекограничног преноса загађујућих материја у ваздуху на велике даљине у Европи (ЕМЕР); Конвенција о прекограничним ефектима индустријских удеса; Конвенција о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту.

11. Међународне конвенције из области заштите природе: Конвенција о биолошкој разноврсности; Конвенција о заштити птица; Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне – CITES конвенција; Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња – Бонска конвенција: Конвенција о очувању дивљег биљног и животињског света и природних станишта Европе – Бернска конвенција.

12. Рамсарска конвенција која су од међународног значаја: Рамсарска подручја у Србији Конвенција о мочварним подручјима; станишта птица мочварица.

13. Конвенција о отвореном мору, Конвенције од значаја за заштиту мора и заштита Средоземног мора: Међународни уговори од значаја за заштиту Средоземног мора; Конвенција о заштити Средоземног мора од загађивања – Барселонска конвенција; Протокол о спречавању загађивања Средоземног мора услед потапања отпадних и других материја са бродова и ваздухоплова; Протокол о сарадњи у борби против загађивања Средоземног мора нафтом и другим штетним материјама у случају удеса.

14. Нуклеарна енергија и међународни уговори: Бечка конвенција о грађанској одговорности за нуклеарне штете; Конвенција о раном обавештавању о нуклеарним несрећама; Конвенција о физичкој заштити нуклеарног материјала; Уговор о забрани експеримената са нуклеарним оружјем у атмосфери, космосу и под водом; Уговор о забрани смештаја нуклеарног и другог оружја за масовно уништење на дно мора и океана и у њихово подземље;

15. НАТО бомбардовање СР Југославије:Утицај на здравље људи и животну средину и кршење међународног хуманитарног права.

Вежбе:
Вежбање примера различитих међународних уговора и конвенција како би схватили значај истих у оквирима еколошке политике. Посебно се осврнути на конвенције и међународне уговоре који су од значаја за нашу државу.

Јолџић В. (2008): Еколошка политика. Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Министарство за науку Републике Србије, Београд;
Стојановић и др.(1992): Правна заштита животне средине. Научна књига, Београд