Екотоксикологија

У оквиру предмета предвиђено је да се студенти упознају са свим аспектима штетног дејства загађујућих материја, механизмима њиховог деловања, процесима трансформације у животној средини и укупним ефектима на екосистеме и здравље људи.

Оспособљеност за примену практичних знања из области екотоксикологије.

Теоријска настава: Појам и диференцијација термина токсикологије и екотоксикологије; Појам и класификација отрова; Изражавање (мерила) непосредне токсичности и екотоксичности супстанци; Однос доза–ефекат у токсикологији и екотоксикологији; Облици штетног дејства агенаса на организме (алергогено, надражујуће, токсично, канцерогено, мутагено...); Комбиновано дејство загађујућих супстанци (адитивност, синергизам, антагонизам); Кружење загађујућих материја кроз екосистеме; Утицај акцидентних загађења на екосистеме; Животна средина и здравље – изложеност; Процена здравственог ризика; Утицај аерозагађења на здравље људи; Утицај буке на здравље људи; Здравствени аспект воде за пиће; Здравствени ефекти акцидентних загађења.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Одређивање степена токсичности и екотоксичности неке хемијске супстанце (параметри LD50 и LC50 и др.); Процена здравственог ризика (израчунавање подношљивог дневног уноса загађујућих материја у организам); Упознавање са примерима нарушавања односа равнотеже у екосистему и последица по неке врсте услед уношења загађујућих материја у животну средину (пример пестицида DDТ, и др.); Израчунавање граничних вредности штетног дејства загађивача на организме); Праћење утицаја изложености факторима ризика из животне средине на здравље људи; Праћење утицаја аерозагађења на здравље људи и стање живог света; Праћење утицаја буке на здравље људи; Праћење утицаја загађене воде на здравље људи и стање екосистема; Примери утицаја акцидентних загађења на екосистеме и људско здравље; Излагање семинарских радова

Moriarty F. (1999): Ecotoxicology, the study of pollutants in ecosystems, London
Đurić D. B., Petrović Lj. J. (1996): Zagađenje životne sredine i zdravlje čoveka – ekotoksikologija, Velarta, Beograd
Група аутора, уредник Ангелус Ј. (2003): Енциклопедија – животна средина и одрживи развој, Еколибри, Београд (сегмент о Екотоксикологији)
Maрковић Д. и сар. (1996): Физичкохемијски основи заштите животне средине – књига II – извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд (сегмент о токсичности и екотоксичности)
Ђурић Д. Б., Петровић Ј. Љ. (1996): Загађивање животне средине и здравље човека – екотоксикологија, Веларта, Београд
Ђорђевић С. (1977): Утицај животне средине на здравље човека, Рад, Београд.