Ekotoksikologija

U okviru predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa svim aspektima štetnog dejstva zagađujućih materija, mehanizmima njihovog delovanja, procesima transformacije u životnoj sredini i ukupnim efektima na ekosisteme i zdravlje ljudi.

Osposobljenost za primenu praktičnih znanja iz oblasti ekotoksikologije.

Teorijska nastava: Pojam i diferencijacija termina toksikologije i ekotoksikologije; Pojam i klasifikacija otrova; Izražavanje (merila) neposredne toksičnosti i ekotoksičnosti supstanci; Odnos doza–efekat u toksikologiji i ekotoksikologiji; Oblici štetnog dejstva agenasa na organizme (alergogeno, nadražujuće, toksično, kancerogeno, mutageno...); Kombinovano dejstvo zagađujućih supstanci (aditivnost, sinergizam, antagonizam); Kruženje zagađujućih materija kroz ekosisteme; Uticaj akcidentnih zagađenja na ekosisteme; Životna sredina i zdravlje – izloženost; Procena zdravstvenog rizika; Uticaj aerozagađenja na zdravlje ljudi; Uticaj buke na zdravlje ljudi; Zdravstveni aspekt vode za piće; Zdravstveni efekti akcidentnih zagađenja.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Određivanje stepena toksičnosti i ekotoksičnosti neke hemijske supstance (parametri LD50 i LC50 i dr.); Procena zdravstvenog rizika (izračunavanje podnošljivog dnevnog unosa zagađujućih materija u organizam); Upoznavanje sa primerima narušavanja odnosa ravnoteže u ekosistemu i posledica po neke vrste usled unošenja zagađujućih materija u životnu sredinu (primer pesticida DDT, i dr.); Izračunavanje graničnih vrednosti štetnog dejstva zagađivača na organizme); Praćenje uticaja izloženosti faktorima rizika iz životne sredine na zdravlje ljudi; Praćenje uticaja aerozagađenja na zdravlje ljudi i stanje živog sveta; Praćenje uticaja buke na zdravlje ljudi; Praćenje uticaja zagađene vode na zdravlje ljudi i stanje ekosistema; Primeri uticaja akcidentnih zagađenja na ekosisteme i ljudsko zdravlje; Izlaganje seminarskih radova

Moriarty F. (1999): Ecotoxicology, the study of pollutants in ecosystems, London
Đurić D. B., Petrović Lj. J. (1996): Zagađenje životne sredine i zdravlje čoveka – ekotoksikologija, Velarta, Beograd
Grupa autora, urednik Angelus J. (2003): Enciklopedija – životna sredina i održivi razvoj, Ekolibri, Beograd (segment o Ekotoksikologiji)
Marković D. i sar. (1996): Fizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine – knjiga II – izvori zagađivanja, posledice i zaštita, Univerzitet u Beogradu, Beograd (segment o toksičnosti i ekotoksičnosti)
Đurić D. B., Petrović J. Lj. (1996): Zagađivanje životne sredine i zdravlje čoveka – ekotoksikologija, Velarta, Beograd
Đorđević S. (1977): Uticaj životne sredine na zdravlje čoveka, Rad, Beograd.