Ekoturizam i zaštita prirode

Sagledavanje recentnog stanja biodiverziteta i geodiverziteta kao kategorija koje predstavljaju bazične vrednosti od značaja za razvoj ekoturizma. Ekoturizam kao oblik održivog, selektivnog turizma uslovljen je adekvatnom zaštitom prirodnih vrednosti i njihovom prezentacijom i valorizacijom. Isticanje uvažavanja saglasnog razvoja ekoturizma sa zaštitom prirode u cilju uspešnog i dugoročnog turističkog privređivanja, ali i kompleksne zaštite prirode i životne sredine.

Usvajanje i primena znanja o pojmu, značaju, ulozi i strukturnim odlikama ekoturizma, kao koncepta i tržišne kategorije; Izgradnja kompetencija studenata za izbor adekvatnih instrumenata za primenu koncepta ekoturizma na konkretnim destinacijama (nacionalni parkovi i druga zaštićena prirodna dobra), čime će afirmisati aplikativni karakter znanja stečenih pohađanjem ovog predmeta.

Predavanja: 1. Pojam, principi i oblici selektivnih vrsta turizma i ekoturizma; 2. Tipologija ekoturizma; 3. Ekološke (biotičke) i fizičkogeografske atrakcije od značaja za ekoturizam; 4. Komplementarne vrednosti od značaja za ekoturizam; 5. Ekološka i socio-kulturna održivost ekoturizma; 6. Ekoturizam kao tržišna kategorija (tržišta, organizatori, ekokonačišta...); 7. Kontrola kvaliteta u ekoturizmu; 8. Biodiverzitet (pojam, značaj...); 9. Biodiverzitet (aktuelno stanje globalnog biodiverziteta – vruće tačke kopnenog i marinskog biodiverziteta); 10. Pojam, predmet i ciljevi zaštite prirode; 11. Zaštićena prirodna dobra međunarodnog značaja (MaB i UNESCO objekti svetske prirodne baštine); 12. Sistem zaštite prirode u Srbije; 13. Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima Srbije; 14. Ekoturizam u Srbiji; 15. Destinacije ekoturizma.

Vežbe: 1. Ekološki, ekonomski i socio-kulturni okvir ekoturizma; 2. Indikatori uticaja turizma na ekološku sredinu; 3-5. Analiza odabranih vodećih destinacija ekoturizma; 6-8. Ekološke i fizičkogeografske vrednosti nacionalnih parkova Srbije; 9-10. Ekološke i fizičkogeografske vrednosti parkova prirode i specijalnih rezervata prirode Srbije; 11-12. Izrada SWOT analiza za pojedina turistička mesta, sa osvrtom na ekološke aspekte turističke valorizacije; 13. poseta zaštićenom prirodnom dobru; 14-15. prezentacija seminarskih radova.

Jovičić D. (2010): Turizam i životna sredina, Ton Plus, Beograd.
Filipović, D., Đurđić, S. (2008): Ekološke osnove prostornog planiranja – praktikum, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Stojanović, V. (2007): Održivi razvoj turizma i životne sredine, PMF, Novi Sad.
Izabrani naučni i stručni tekstovi.