Енглески језик I-2

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Зорица Прњат
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: II
  • Број часова: 2+0

Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и елементарну пословну писану и усмену комуникацију.

Студенти ће овладати граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и пословном терминологијом на  A2 - B1 нивоу Заједничког европског референтног оквира; оспособиће се да самостално користе интернет ресурсе на енглеском језику, читају и анализирају аутентичне стручне текстове (нпр.рекламне брошуре, извештаје); да се самостално изражававају и користе пословно терминологију из обрађених тема (види Садржај предмета); да развију основне вештине пословне комуникацијске (нпр. поздрављање, изражавање слагања и неслагања, телефонирање, представљање компанија и производа, и сл.).

Теоријска настава

Теме које се обрађују: Accommodation; Marketing and Promotion; The airline industry; Holidays with a difference; Reservations and sales; Airport departures.

Практична настава

Вежбе конверзације служе увежбавању граматичких структура, речи и комуникативних израза из области туризма,  при чему се посебно увежбавају изрази везани за путовања у иностранство, вођење пословних разговора, представљања услуга, итд.

Walker, R.& K.Harding. Tourism 1. Oxford. OUP. 2011.