Енглески језик II-1

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Зорица Прњат
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: III
  • Број часова: 2+0

Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и пословну писану и усмену комуникацију.

Студенти ће овладати граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и пословном терминологијом на B1- B2 нивоу Заједничког европског референтног оквира; оспособиће се да самостално користе интернет ресурсе на енглеском језику, читају и анализирају аутентичне стручне текстове (нпр.рекламне брошуре, извештаје); да се самостално изражававају и користе пословно терминологију из обрађених тема (види Садржај предмета); да развију вештине пословне комуникацијске (нпр. представљање компанија и производа, пружање информација клијентима, писање извештаја и пословних писама  и сл.)

Теоријска настава:
Теме које се обрађују: Arrivals; A place to stay; Tourist information services; Holiday rep; Eating out; Rural tourism.
Практична настава:
Вежбе конверзације служе увежбавању граматичких структура, речи и комуникативних израза из области туризма,  при чему се посебно увежбавају изрази везани за путовања у иностранство, вођење пословних разговора, представљања услуга, итд.

Walker, R.& K.Harding. Tourism 2. Oxford. OUP. 2012.