Engleski jezik

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Zorica Prnjat
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: I
  • Broj časova: 2+0

Osposobljavanje studenata za razumevanje stručnih tekstova i elementarnu pisanu i usmenu komunikaciju.

Studenti će ovladati gramatičkim strukturama engleskog jezika, jezičkim veštinama, i stručnom terminologijom na  B1- B2 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira; osposobiće se da samostalno koriste internet resurse na engleskom jeziku, čitaju i analiziraju autentične stručne tekstove;  da se samostalno izražavavaju i koriste stručnu terminologiju iz obrađenih tema (vidi Sadržaj predmeta); da razviju osnovne veštine pisane i usmene komunikacije

Predavanja:

Working with visuals. Demographic trends. Population. Census. Settlements. Urbanization. History of  urbanization. Cities of the future. Natural resources. Environment. Globalization. Primary economic activity. Secondary economic activity. Tertiary economic activity. Wealth, aid and development

Vežbe:

Uvežbavanje gramatičkih struktura, stručne terminologije i osnovnih veština pisane i usmene komunikacije.

Kelly, Keith Geography. Oxford. Macmillan. 2009.