Engleski jezik

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Zorica Prnjat
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 3
 • Semestar: I
 • Broj časova: 2+0

Osposobljavanje studenata za razumevanje stručnih tekstova i elementarnu pisanu i usmenu komunikaciju.

Studenti će ovladati gramatičkim strukturama engleskog jezika, jezičkim veštinama, i stručnom terminologijom na  B1- B2 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira; osposobiće se da samostalno koriste internet resurse na engleskom jeziku, čitaju i analiziraju autentične stručne tekstove;  da se samostalno izražavavaju i koriste stručnu terminologiju iz obrađenih tema (vidi Sadržaj predmeta); da razviju osnovne veštine pisane i usmene komunikacije.

Teorijska nastava

Teme koje se obrađuju:

 1. Working with visuals
 2. Demographic trends
 3. Population
 4. Population census
 5. Settlements
 6. Urbanization
 7. History of  urbanization
 8. Cities of the future
 9. Natural resources
 10. Environment
 11. Globalization
 12. Primary economic activity
 13. Secondary economic activity
 14. Tertiary economic activity
 15. Wealth, aid and development

Praktična nastava

Uvežbavanje gramatičkih struktura, stručne terminologije i osnovnih veština pisane i usmene komunikacije.

Kelly, Keith Geography. Oxford. Macmillan. 2009.