Engleski jezik I

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Zorica Prnjat
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 2
 • Semestar: I
 • Broj časova: 2+0

Osposobljavanje studenata za razumevanje stručnih tekstova i elementarnu pisanu i usmenu komunikaciju.

Studenti će ovladati gramatičkim strukturama engleskog jezika, jezičkim veštinama, i stručnom terminologijom na B1 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira; osposobiće se da samostalno koriste internet resurse na engleskom jeziku, čitaju i analiziraju autentične stručne tekstove; da se samostalno izražavavaju i koriste stručnu terminologiju iz obrađenih tema (vidi Sadržaj predmeta); da razviju osnovne veštine pisane i usmene komunikacijske veštine.

Teorijska nastava

Teme koje se obrađuju:

 1. The restless Earth (4 časa, 2. i 3. nedelja)
 2. Rocks (4 časa, 4. i 5. nedelja)
 3. Rivers (4 časa, 6. i 7. nedelja)
 4. Sea action  (4 časa, 8. i 9. nedelja)
 5. Ice action (4 časa, 10. i 11. nedelja)
 6. Soil (4 časa, 12. i 13. nedelja)
 7. Working with visuals (2 časa, 14. nedelja)

Praktična nastava

Uvežbavanje gramatičkih struktura, stručne terminologije i osnovnih veština pisane i usmene komunikacije.

Kelly, Keith Geography. Oxford. Macmillan. 2009.