Epidemiologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ljiljana Marković-Denić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje sa osnovnim epidemiološkim principima i metodama i njihovim značajem u sagledavanju učestalosti i uzroka poremećaja zdravlja u populaciji.

Savladavanje veština koje se odnose na izračunavanje i interpretaciju mera učestalosti poremećaja zdravlja u populaciji i praktičnog rešavanja problema prevencije poremećaja zdravlja.

Predavanja:

Upoznavanje sa sličnostima i razlikama epidemiologije i demografije. Izvori podataka u epidemiologiji. Mere poremećaja zdravlja. Epidemiološki upitnik. Deskriptivni epidemiološki metod; Analitički epidemiološki metod; Eksperimentalni epidemiološki metod; Nadzor nad poremećajima zdravlja. Koncept prevencije poremećaja zdravlja. Epidemiološke karakteristike izabranih poremećaja zdravlja. Seminari treba da omoguće  studentima da ovladaju znanjima o: primeni i tumačenju rezultata epidemioloških istraživanja i o faktorima rizika za nastanak  poremećaja zdravlja i mogućnostima prevencije.

Vežbe:

Pokazatelji obolevanja i umiranja, njihovo izračunavanje i interpretacija,  faktorima rizika za nastanak  poremećaja zdravlja, prevencija.

Vlajinac H, Jarebinski M (urednici):  Epidemiologija, Medicinski fakultet, Beograd,2009.

Obradović-Arsić D., Gledović Z. (2012): Medicinska geografija. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.