Epistemologija društvene geografije

 

Sticanje znanja o metodama analize i sinteze u proučavanju socijalnog i ekonomskog geografskog prostora.
Primena kvantitativnih i kvalitativnih metoda u proučavanju prostorne organizacije društva.
Upoznavanje metodoloških paradigmi u društvenoj geografiji.
Upoznavanje metodoloških inovacija u društvenoj geografiji.

Razvoj sposobnosti kod studenata za aktivno učešće u izgrađivanju humanih odnosa u socioekonomskom prostoru;
Osposobljavanje studenata za konstruktivnu aktivnost u različitim područjima društvene prakse, koja tretiraju sociogeografsku problematiku.

 1. Osnovne definicije i pojmovi u društvenoj geografiji
 2. Pojam i suština geografskog metoda
 3. Objašnjenje i razumevanje metodološke suštine društvene geografije
 4. Opšte naučne metode u društvenoj geografijiž
 5. Posebne naučne metode u društvenoj geografiji i pojedinim disciplinama
 6. Utvrđivanje naučnih zakona i zakonomernosti u društvenoj geografiji
 7. Kvantitativne metode u društvenoj geografiji
 8. Kvalitativne metode u društvenoj geografiji
 9. Kartografski metod u društvenoj geografiji
 10. Sistemski pristup i metode sistemske analize u društvenoj geografiji
 11. Teritorijalni sistemi (geosistemi) i geostrukture
 12. Sagledavanje metoda analize i sinteze u društvenoj geografiji
 13. Metode regionalizacije u društvenoj geografiji
 14. Metode proučavanja i izbora lokacije privrednih delatnosti
 15. Metode proučavanja urbanih i ruralnih sistema

Wallace, D. (1995). Environmental Policy and Industrial Innovation. London: Royal Institute of International Affairs.

Golledge R.G. and Rushton, G. (Eds) (1976). Saptial Choice and Spatial Behavior. Columbus: Ohio State University Press.

Burt J.E. and Barber, G.M. (1996). Elementary Statistics for Georgaphers, 2nd edition. NY – London: The Guilford Press.

Grčić, M. (1994). Industrijska geografija. Beograd: Naučna knjiga.

Grčić, M. and Ratkaj, I. (2006). Transportation as a Factor of Trans-border Connection and Integration of South Eastern and the Rest of Europe. In R. Henkel (ed), South Eastern European Countries on their way to Europe – geographical aspects (pp. 61-74). Forum ifl. Leipzig: Leibniz Institut für Länderkunde.

Jovanović, M. (2005). Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Naučni časopisi na srpskom jeziku: Glasnik Srpskog geografskog društva, Demografija, Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, SANU

Međunarodni naučni časopisi: Progress in Human Geography; Journal of Economic Geography; Economic Geography; Landscape and Urban Planning; Geoforum; Geographical Journal; Journal of Transport Geography; Area; Professional Geographer; Geographical Analysis; Population, Space and Place; Geografiska Annaler, Series B: Human Geography; Urban Geography