Etnodemografija

Sticanje znanja o pojmu i predmetu etnodemografije, problemima istraživanja etničkog sastava stanovništvai i objektivnim i subjektivnim kriterijumima utvrđivanja etničkog identiteta. Upoznavanje sa rasnim sastavom savremenog čovečanstva, procesima rasne diferencijacije, religijskom i lingvističkom strukturom čovečanstva i demografskim razvitkom sa posebnim osvrtom na reprodukciju stanovništva i kontrolu rađanja. Primena etnodemografskih istraživanja u populacionoj politici, regionalnom razvoju, nacionalnoj i državnoj politici.

Aplikativne mogućnosti primene specifičnih demografskih znanja u proučavanju multietničkih zajednica i značaj homogenog demografskog razvitka.

Teorijska nastava:
Predmet i značaj etnodemografije. Izvori podataka i metodološki problemi etnostatističkih istraživanja. Metodološka rešenja utvrđivanja etničkog identiteta u demografskoj statistici. Teorije o etnicitetu, etničke grupe i njihove granice.
Pojmovi:etnički procesi i etnogeneza, etnička asimilacija, etnička mimikrija, etnička
konsolidacija i etnička diferencijacija. Etnodemografski sistemi u Srbiji, problemi dihotomnog modela reprodukcije i divergentnog razvitka stanovništva.
Praktična nastava:Vežbe
Primeri prostorne strukture religijskih, rasnih i ligvističkih etnodemografskih sistema (po državama i kontinentima)
Razrada dokumentacionih materijala (knjige, bilteni i ostale međunarodne i domaće publikacije koje sadrže etnostatističke podatke, internet prezentacije isl.) sa posebnimosvrtom na zemlje multietničkog sastava. Seminarski radovi na temu etnodemografskog razvitka Srbije i sveta.

M.Sentić, D. Breznik, Demografske karakteristike etničkih, religioznih i
rasnih grupa, "Stabovništvo" br. 3-4/1968, Beograd
M. Radovanović, Etnički i demografski procesi na Kosovu i Metohiji, Beograd,
2004 (odabrani delovi po sigestiji nastavnika)
S. Radovanović, Etnički i konfesionalni aspekti dihotomnog modela
reprodukcije stanovništva u centralnobalkanskom regionu jugoslovenskih
zemalja, Zb. radova XIV kongresa geografa Jugoslavije, Beograd, 2002.
Grupa autora, Demografska kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije
prema nacionalnoj pripadnosti, IDN CDI, Beograd 1978.
F. Putina, Z. Stef-Fenar, Teorije o etnicitetu, Beograd, 1997.
F. Barth, Etnic groups and bundaries, Bergen, Oslo, Universitetsforlaget, 1969.