Етнодемографска питања и проблеми

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: I
  • Број часова: 3+0

Испитивања демографских карактеристика етничких, религиозних и расних група као детерминанти етнодемографског развика. Фактори и тенденције постојања, ублажавања или пораста разлика у етнодемографским карактеристикама света и Србије. Разматрање хомеостазних својстава репродуктивног понашања демографских система и значај историјских и географских чиниоца у њиховом формирању.

Студенти кроз овај предмет треба да примене знања из етнодемографских истраживања, посебно са аспекта методолошке проблематике у свету и код нас.

Предавања:

Етнодемографски развитак и друштвено-историјски процеси. Теорије о етницитету. Проблеми поузданости, упоредивости и разноврсности критеријума у погледу етничких карактеристика у статистичким изворима у свету и код нас. Становништво као етнодемографски систем. Значај и актуелност истраживања етнодемографских система. Етнодемографска истраживања и регионални развој. Етнодемографска истраживања и популациона политика. Пронаталистичке тенденције верских доктрина. Примери фертилитета жена по различитим етничким обележјима. Испитивање односа између религије и нупцијалитета и диворцијалитета. Мешовити бракови. Националне мањине. Савремени токови и перспективе етнодемографског развитка Србије и суседних земаља. Етнодемографска информација као научна информација у систему друштвеног информисања.

М.Грчић, Становништво као демографски систем, "Демографија" V, Институт за демографију Географског факултета, Београд,2009

М.Радовановић, Етнички и демографски процеси на Косову и Метохији, Београд, 2004.

O.Zirojević, Islamizacija na južnoslovenskom prostoru - Dvoverje, Etnološka biblioteka, knj.10, Beograd, 2003.

Ж. Обрадовић, Мањине на Балкану, Чигоја штампа, 2002.

В.Гречић, Националне мањине у централној и источној Европи, Међународни преглед 3-4/1992, Београд.

С.Радовановић, Савремене карактеристике природног кретања становништва Србије по националности,

Зборник радова Еколошка истина, књ.II, Сокобања, 2000.

D.Horowitz, Europe and Amеrica: a comparative analysis of etnicity. Revue europeene desmigrations internationales, 1989.

F.Putina, Z.Stef-Fenar, Teorije o etnicitetu, Beograd, 1997.

F.Barth, Etnic groups andbundaries, Bergen, Oslo, Universitetsforlaget, 1969.