Evropsko prostorno planiranje

Cilj predmeta je upoznavanje sa tekućom praksom prostornog planiranja u Evropi danas. Studenti će biti upoznati sa osnovnim dokumentima koja definišu polazne osnove, principe i strategije na nivou EU kao i većih regionalnih celina Evrope, a potom sa prostornim planovima (strategijama prostornog razvoja) zemalja EU i njihovih regiona kao i strategijama prostornog razvoja zemalja u zemljama istočne i jugoistočne Evrope. Zadaci predmeta se odnose na paralelizam sa savremenim iskustvima prostornog planiranja u Srbiji kao i na prepoznavanje elemenata koji u prostornom smislu doprinose integraciji Srbije u širi evropski okvir.

Ishod predmeta će biti sveobuhvatna spoznaja o savremenom prostornom i strateškom planiranju u Evropi, principima prostornog planiranja u ovom području, kao i mogućnost praktične primene i modifikacije ovih politika na primerima u Srbiji.

Teorijska nastava
Evropske politike prostornog planiranja; bazični dokumenti prostornog planiranja u Evropi: zajedničke odrednice strategija prostornog razvoja Evrope - sličnosti i razlike; nova generacija strategija prostornog razvoja u Evropi – temeljne odrednice (Lisabonska i Geteborška strategija, Teritorijalna agenda, principi CEMAT i dr,); evropska politika policentrizma i umrežavanja većih gradova Evrope; prostorni planovi i strategije u zemljama u okruženju – strategije prostornog razvoja zemalja u tranziciji; interregionalna i prekogranična kooperacija i integracija kao princip prostornog razvoja Evrope; regioni i njihova uloga u prostornom planiranju u Evropi; ključne teme prostornog planiranja u zemljama i regionima Evrope; metodologija i osnovne odrednice prostornog planiranja u Evropi i Srbiji - poređenje
Praktična nastava:Vežbe,
Upoznavanje sa osnovnim dokumentima koji definišu polazne osnove i principe prostornog planiranja u Evropi; osnovni pojmovi prostornog planiranja u Evropi; konkretna vežba primene i modifikacije principa evropske politike prostornog planiranja na odabranom regionu u Srbiji.

ESPON project 2.3.2 –Governance, 2006.; Strategija razvoja Grada Beograda-poglavlje Institucionalni razvoj, PALGO centar, 2007.; Vision Planet - Strategies for Integrated Spatial Development of the Central European, Danubian and Adriatic Area, Background Report, 2000.;; Planet Cense, BBR, Bon, 2006.; Prostorni plan Republike Srbije, IAUS, Beograd, 1996.; Stojkov B.: Regionalizacija kao osnov regionalnog razvoja Srbije, u Regionalizacija Srbije, transgranična saradnja i socio-kulturni procesi u Jugoistočnoj Evropi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003.; Stojkov B.: Policentrični razvoj Srbije, u Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005.; Šećerov V, Lazić I.: Transgranična saradnja opština i njene implikacije na šire regionalno okruženje, u Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, APPS, Beograd, 2001.; Territorial Agenda,2007 sa pratećim dokumentima, Lisabonska strategija 2003.; strategije prostornog razvoja evropskih zemalja (Hrvatska, Slovačka, austrijske zemlje, Slovenija i dr.), Metropolitan Networking in CADSES, Geografski fakultet UB, Beograd, 2006. PPRS 2010. Todorović M, Tošić B, Stojanović B. (2004): Srbija, evroregioni i evropske integracije. GI „Jovan Cvijić“ SANU.