Fizičko-geografski procesi

Definisanje prostorne i vremenske distribucije proučavanog fizičko-geografskog procesa ili pojave. Determinisanje fizičko-geografskih faktora koji utiču na dati proces ili pojavu.

Osposobiti studente za kvantifikaciju i numeričku diferencijaciju fizičko-geografskih faktora koji utiču na dati proces ili pojavu.

Procesi i pojave u fizičkoj geografiji tesno su povezani. Ono što se dešava u klimatologiji ima reprekusije u hidrologiji, i u krajnjoj liniji u sadejstvu sa petrologijom u geomorfološkim pojavama i procesima. Iz tih razloga nemoguće je sagledati dogadjanja  u bilo od kojih fizičko-geografskih procesa bez interaktivnog uticaja navedenih procesa.

Poslednjih godina veliki broj meteorologa i klimatologa zastupa tezu o promeni klimatskih elemenata i faktora. Pri tome, u svetskim razmerama postoje dva dijametralno suprotna stava: klima će u budućnosti biti toplija ili hladnija. Geografima ta činjenica ima višedimenzionalni značaj. Od klimatološke analize i sinteze  zavise hidrološke pojave i procesi, a u krajnjoj liniji i dominantni geomorfološki procesi.

Procesi u petrologiji
(I) Uticaj tipa stena ili sedimenata na oticaj.
(II) Značaj petrološkog kompleksa na intenzitet erozivnih i akumulativnih procesa.
Procesi u klimatologiji
(III) Analiza meteoroloških podataka u svetu, Evropi i Srbiji u što dužem vremenskom periodu.
(IV) Sinteza prikupljenih podataka i utvrđivanje sezonskog i višegodišnjeg trenda klimatoloških parametara.
(V) Kompleksne klimatske analize.
(VI) Ispitivanje geoprostornih uticaja na klimu.
Procesi u hidrologiji
(VII) Analiza hidroloških parametara po mesecima, sezonama i godinama.
(VIII) Uticaj čoveka i njegove delatnosti na promenu hidroloških parametara.
(IX) Promena hemijskog sastava vode i njena struktura tokom vremena.
(X) Veze između prirodne sredine i oticanja voda.
Procesi u fitogeografiji
(XI) Uticaj vegetacije na oticaj.
(XII) Značaj tipa vegetacije na erozivne i akumulativne procese.
Procesi u geomorfologiji
(XIII)  Dominantni procesi u geomorfologiji vezani za hemijsku i krašku eroziju i akumulaciju.
(XIV) Dominantni procesi u geomorfologiji vezani za mehaničku vodnu i fluvijalnu eroziju i akumulaciju.
(XV) Urvinski proces kao posledica ekstremnih klimatološko-hidrološko-geomorfoloških pojava.

Gregory K.J., Waling D.E. (1973). Drainge Basin Form and Process. Edward Arnold (Publishers), Great Britain
R. Harmon, W. Doe (2001). Landscape Erosion and Evolution Modeling. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
O. Slaymaker (2000). Geomorphology, Human Activity and Global Environmental Change. John Wiley&Sons, LTD
D. Ford, P. Williams (2007) Karst Geomorphology and Hidrology. Unwin Hyman, London
R.P.C. Morgan (1995). Sopil Erosion and Conservation. Longman
Manojlović P. (1992). Hemijska erozija kao geomorfoločki proces-teorijski, analitički I metodološki aspekt. Geografski fakultet, Beograd
Živković N. (2010). Prosečni godišnji i sezonski oticaji reka u Srbiji. Geografski fakultet, Beograd
Dragićević S. (2007). Dominantni erozivni procesi u slivu Kolubare. Geografski fakultet, Beograd.
Oliver J. E., Hidore J.J. (2002). Climatology - An Atmospheric Science. Prentice Hall, New Jersey.