Fizičkohemijski procesi u životnoj sredini

Upoznavanje osnovnih fizičkohemijskih karakteristika vode, vazduha i zemljišta, kao osnovnih medijuma životne sredine

Upoznavanje sa osnovnim fizičkohemijskim procesima u životnoj sredini

Teorijska nastava Upoznavanje sa problematikom predmeta i sa obavezama studenata datog kursa; Uzroci i posledice zagađivanja životne sredine; Degradacija kao fizičkohemijski proces (fizička, degradacija aluminosilikatnog i karbonatnog materijala...); Fizičkohemijski procesi u zemljištu (jonoizmenjivačke karakteristike, kiselost, elementi u tragovima, organske materije u zemljištu, štetne materije, pesticidi); Radioaktivni elementi u prirodi (prirodna radioaktivnost, štetno dejstvo radioaktivnosti); Globalni ciklusi elemenata u prirodi (uran, fosfor, sumpor, azot, ugljenik, opšte kruženje materije); Voda kao hemijsko jedinjenje; Hemijske komponente prirodnih voda; Specifičnosti hemijskog sastava voda reka, jezera i akumulacija; Sastav vode okeana i mora; Osnovni pokazatelji kvaliteta vode za piće; Promet materija u vodi; Procesi u vodi (rastvaranje, adsorpcija, ispiranje, fotohemijski procesi, oksido redukcioni procesi, hidroliza, metabolički procesi i bioakumulacija); Zagađivanje voda (biološko, hemijsko – nitrati, nafta, eutrofizacija, površinski aktivne supstance, pesticidi, metali, radioaktivne zagađujuće materije, termičko zagađivanje, zagađivanje podzemnih voda); Prvi kolokvijum vezan za polovinu gradiva (fizičko hemijski procesi u tlu i vodama); Sastav vazduha i termalna struktura atmosfere, Izvori i kruženje prirodnih komponenata vazduha; Veštačke (antropogene) promene sastava atmosfere i uticaj na prirodne procese; Homogeni i heterogeni procesi u atmosferi (u gasnoj fazi, uloga hidroksil i nitratnih radikala, reakcije organskih jedinjenja, reakcije jedinjenja sumpora); Heterogene fotohemijske reakcije organskih jedinjenja (pesticidi, ponašanje hlorfluor-ugljenika u troposferi), Fotohemijske reakcije u stratosferi; Aerosoli; Jonizujuća zračenja i radijacije u životnoj sredini izvori zagađenja. Nejonizujuća zračenja (elektromagnetni talasi), svetlosna i termalna zagađenja. Merenja nejonizujućih zračenja i termalnih zagađenja; Fizičko-hemijski procesi u biosferi; Biohemijska zagađenja u životnoj sredini; Mikrobiološka zagađenja u životnoj sredini (enzimi, prirodni otrovi, hormoni); Zagađenje hrane; Migracije jona u životnoj sredini; Modelovanje procesa zagađenja; Međusobne veze i uticaji zagađenja u raznim medijumima životne sredine.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Ispitivanje procesa u litosferi: Radioaktivni elementi (radioaktivnost, štetno dejstvo radioaktivnosti; Ciklusi elemenata u prirodi (uran, fosfor, sumpor, azot, ugljenik, opšte kruženje materije), jonoizmenjivačke karakteristike, kiselost, elementi u tragovima, organske materije u zemljištu, štetne materije, pesticidi; Procesi u hidrosferi (analize): Rastvaranje, adsorpcija, ispiranje, fotohemijski procesi, oksido-redukcioni procesi, hidroliza, metabolički procesi i bioakumulacija; Zagađivanje voda (biološko, hemijsko – nitrati, nafta, eutrofizacija, površinski aktivne supstance, pesticidi, metali, radioaktivne zagađujuće materije, termičko zagađivanje, zagađivanje podzemnih voda) ; Analize zagađenosti voda; Odbrana prvog ciklusa vežbi; Procesi u atmosferi Reakcije organskih jedinjenja (pesticidi, ponašanje hlorfluor-ugljenika u troposferi); Fotohemijske reakcije u stratosferi; Merenje aerosoli u atmosferi; Odbrana vežbi iz ciklusa Atmosfera; Merenja radioaktivnosti, nejonizujućeg zračenja i termalnih zagađenja; Odbrana vežbi iz kompleksa Energije u životnoj sredini; Analize prisustva zagađujućih materija u hrani; Odbrana vežbi iz ciklusa fizičkohemijski procesi u biosferi;

Marković D. i dr.(2000): Fizičkohemijski procesi u životnoj sredini 1 i 2, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd; Atkinson R., Arey J. (1998): Atmospheric Chemistry of Biogenic Organic Compounds, Account of Chemical Research; Đuković J. (2001): Hemija atmosfere, Rudarski institut, Beograd; Jakovljević M, Pantović M. (1991): Hemija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet Zemun; Vitorović S. i dr. Otrovne hemikalije u Jugoslaviji, Grmeč, Beograd