Географија Европске уније

 • Врста и ниво студија: Основне академске
 • Наставник: др Снежана Вујадиновић
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 5
 • Семестар: V
 • Број часова: 2+0

Упознати студенте са регионално-географским обележјима и правцима регионалног развоја Европске Уније ради продубљивања њихових сазнања, подстицања дебата и проналажења позиција

Примена стечених знања из предмета Регионална географија Европске уније у настави географије.

Предавања:

 1. Настанак и развој европске идеје заједништва у старом и средњем веку
 2. Европске идеје и вредности у новом веку
 3. Реализација идеје заједништва и стварање Европске уније
 4. Шуманова декларација и проширење Европске уније
 5. Положај, величина и границе Европске уније
 6. Природни ресурси и одрживи развој
 7. ЕУ– етнички и културни мозаик
 8. Одлике и фактори демографског развоја, размештај и структуре становништва Европе уније
 9. Привреда и ванпривредне гране
 10. Показатељи друштвено-економске развијености и положај ЕУ у светској привреди
 11. Велике градске агломерације и њихове функције
 12. Принципи и субјекти европских интеграција
 13. Правни статус и институционална организација
 14. Регионална политика, регионални развој и регионализација Европске уније
 15. Србија и Европска унија

Шабић, Д., Павловић, М. (2008) Глобални и регионални развој Европске уније, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд
Vajdenfeld, V., Vesels V. (2004) Evropa od A do Š, Priručnik za evropsku integraciju, Bon
Ilić-Gasmi, G. (2004) Reforme Evropske Unije – institucionalni aspekti, Prometej, Beograd
Clavel, P. (1998) An introduction to Regional Geography, Oxford