Geografija lokalne sredine

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aleksandar S. Petrović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 2+0+4

Upoznati studente sa oblicima i metodama geografskog proučavanja lokalne sredine, uzimajući u obzir geografsko posmatranje kao osnovni princip.

Shvatiti značaj geografskog proučavanja lokalne sredine i metode neposrednog posmatranja; da nauči da vrši raznovrsna merenja sa učenicima u školskom dvorištu i neposrednoj okolini škole, podigne geografski poligon i formira zbirke; da usvoji veštinu rada sa planom i topografskom kartom na terenu, sa učenicima; organizacija terenskog rada sa učenicima, prikupljanje geografskih podataka o lokalnoj sredini, i prirodne i društvene; savladavanje metodologije izrade monografije lokalne sredine (zavičaja) sa učenicima, kao krajnjeg rezultata zavičajne nastave.

Predavanja
1) Uvodno predavanje: zašto se baviti lokalne sredine; podela seminarskih radova; 2) Gde se nalazi naše mesto: određivanje sa učenicima geografskog položaja rodnog mesta; 3) Merenja sa učenicima rastojanja, uglova, i visina objekata u školskom dvorištu; 4) Određivanje sa učenicima visine brda i širine reke u neposrednoj blizini škole; 5) Orijentacija u prostoru i rad sa topografskom kartom na terenu (čas u prirodi – jednodnevna terenska nastava u dolini reke Gradac); 6) Izrada sa učenicima plana školskog dvorišta; 7) Izrada sa učenicima reljefa zavičaja; 8) Školska meteorološka merenja sa učenicima i organizacija školskog poligona; 9) Formiranje sa učenicima školske zbirke stena; 10) Priprema i izvođenje terenskog rada: poludnevnog i jednodnevnog; 11/12) Po čemu je naš zavičaj različit od drugih zavičaja: prikupljanje informacija sa učenicima o prirodi, stanovništvu i privredi zavičaja; 13) Izrada monografije zavičaja na konkretnom primeru (na bazi seminarskih radova); 15) Sistematizacija gradiva;

Vasović, M., Rajičić, M. (1996). Geografsko proučavanje lokalne sredine. Beograd: Zavod za udžbenike.
Tadić, M. (2010). Metodika zavičajne nastave (rukopis, dostupan na internetu)
Pomoćna literatura:
Tadić, M. (2002). Geografija 5 – priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za udžbenike.
Tadić, M. (2011). Kartografija – kartu čitaj, nikoga ne pitaj. Beograd: Kreativni centar.
Tadić, M. (2011). Ogledi u nastavi geografije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.