Географија локалне средине

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Александар С. Петровић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: VIII
  • Број часова: 2+0+4

Упознати студенте са облицима и методама географског проучавања локалне средине, узимајући у обзир географско посматрање као основни принцип.

Схватити значај географског проучавања локалне средине и методе непосредног посматрања; да научи да врши разноврсна мерења са ученицима у школском дворишту и непосредној околини школе, подигне географски полигон и формира збирке; да усвоји вештину рада са планом и топографском картом на терену, са ученицима; организација теренског рада са ученицима, прикупљање географских података о локалној средини, и природне и друштвене; савладавање методологије израде монографије локалне средине (завичаја) са ученицима, као крајњег резултата завичајне наставе.

Предавања
1) Уводно предавање: зашто се бавити локалне средине; подела семинарских радова; 2) Где се налази наше место: одређивање са ученицима географског положаја родног места; 3) Мерења са ученицима растојања, углова, и висина објеката у школском дворишту; 4) Одређивање са ученицима висине брда и ширине реке у непосредној близини школе; 5) Оријентација у простору и рад са топографском картом на терену (час у природи – једнодневна теренска настава у долини реке Градац); 6) Израда са ученицима плана школског дворишта; 7) Израда са ученицима рељефа завичаја; 8) Школска метеоролошка мерења са ученицима и организација школског полигона; 9) Формирање са ученицима школске збирке стена; 10) Припрема и извођење теренског рада: полудневног и једнодневног; 11/12) По чему је наш завичај различит од других завичаја: прикупљање информација са ученицима о природи, становништву и привреди завичаја; 13) Израда монографије завичаја на конкретном примеру (на бази семинарских радова); 15) Систематизација градива;

Васовић, М., Рајичић, М. (1996). Географско проучавање локалне средине. Београд: Завод за уџбенике.
Тадић, М. (2010). Методика завичајне наставе (рукопис, доступан на интернету)
Помоћна литература:
Тадић, М. (2002). Географија 5 – приручник за наставнике. Београд: Завод за уџбенике.
Тадић, М. (2011). Картографија – карту читај, никога не питај. Београд: Креативни центар.
Тадић, М. (2011). Огледи у настави географије. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.