Urbana i ruralna geografija I

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dragica Gatarić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+2

Sticanje skupa naučno fundiranih, precizno formulisanih i sistematizovanih znanja o ljudskim naseljima, sa svim njihovim relevantnim odlikama; Objašnjenje i razumevanje zakonitosti razvoja i razmeštaja stalnih i privremenih naselja, uključujući tu i savremene društveno-ekonomske procese i njihove geoprostorne efekte; Sagledavanje i tumačenje perspektivnih trendova u razvoju i mreži ruralnihh naselja.

Razvoj sposobnosti za identifikovanje i razrešenje problema veza i odnosa u seoskim naseljima i njihovom prostornom i funkcionalnom okruženju. Usvajanje znanja o razvoju seoskih naselja i njihovih struktura, kao i njihovoj ulozi u organizaciji i uravnoteženom razvoju.

Predavanja:
Pojava, razvoj i značaj urbane i ruralne geografije. Geografski aspekti i pristupi u proučavanju ljudskih naselja. Predmet, naučni ciljevi i društveni zadaci urbane i ruralne geografije. Od­nos urbane i ruralne geografije, srod­nih na­u­ka i različitih pod­ruč­ja dru­štve­ne prak­se. Relevantna geografska obeležja naselja. Opšte odlike prostorne organizacije ljudskih naselja u Srbiji i svetu. Na­se­lja i sa­vre­me­ni dru­štve­no-eko­nom­ski pro­ce­si. Opšta geografska obeležja sela. Pojam i kategorizacija se­la i se­o­ske te­ri­to­ri­je, seoske kuće i dvorišta i osnovni ruralni problemi. Tra­di­ci­o­nal­na i sa­vre­me­na pro­u­ča­va­nja se­o­skih na­se­lja. Ti­po­lo­gi­je se­o­skih na­se­lja. Glav­na svoj­stva se­o­skih na­se­lja, te­ri­to­ri­ja i pro­iz­vod­nje. Karakteristike i moguća rešenja budućeg razvoja seoskih naselja. Se­o­ska na­se­lja kao cen­tri raz­vo­ja. Kon­ver­gent­ne i di­ver­gent­ne dnev­ne mi­gra­ci­je seoskog sta­nov­ni­štva. Pro­stor­no-funk­ci­o­nal­na po­ve­za­nost se­o­skih na­se­lja. Osnovne evropske politike ruralnog razvoja.

Vežbe:
Komparativni pre­gled i ana­li­za kri­te­ri­ju­ma za od­re­đi­va­nje sta­tu­sa stal­nih na­se­lja u po­je­di­nim dr­ža­va­ma sveta i u Srbiji. Ana­li­za pre­po­ru­ka Euro­sta­ta u obla­sti de­fi­ni­sa­nja na­se­lja i mo­guć­no­sti pri­me­ne u or­ga­ni­za­ci­ji mre­že na­se­lja Sr­bi­je. Iz­vo­ri po­da­ta­ka o na­se­lji­ma. Raz­li­či­ta uput­stva za pro­u­ča­va­nje na­se­lja. Ime­nik na­se­lja i ime­na de­lo­va se­o­skih na­se­lja. Utvr­đi­va­nje mi­kro­po­lo­ža­ja i ge­o­graf­skog po­lo­ža­ja na­se­lja. Određivanje granica, oblika, funkcionalne zonalnosti naselja i atara na topografskim kartama korišđenjem administrativno-teritorijalne karte i odgovarajućih planova. Iz­ra­ču­na­va­nje gu­sti­ne na­se­lja, gu­sti­ne na­se­lje­no­sti i ge­o­graf­ske dis­tan­ce u mre­ži na­se­lja. Kar­to­graf­ski pri­kaz i op­šta so­ci­jal­no-ge­o­graf­ska ana­li­za hip­so­me­trij­skog i z­o­nalnog rasporeda na­se­lja, kao i te­ri­to­ri­jal­nog gru­pi­sa­nja i raz­re­đi­va­nja na­se­lja.

Sr­bo­ljub Đ. Sta­men­ko­vić, Mi­lan Ba­če­vić: Ge­o­gra­fi­ja na­se­lja, Uni­ver­zi­tet­ski udž­be­nik, Ge­o­graf­ski fa­kul­tet PMF Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Be­o­grad, 1992.
Slo­bo­dan Ćur­čić: Ge­o­gra­fi­ja na­se­lja, PMF, In­sti­tut za ge­o­gra­fi­ju, Uni­ver­zi­tet u No­vom Sa­du, No­vi Sad, 1992.
Branislav Đ. Kojić, Đorđe R. Simonović: Seoska naselja Srbije, Beograd, 1975.
Cvetko Kostić: Sociologija sela, Beograd, 1975.
Jo­van Cvi­jić: Op­šta ge­o­gra­fi­ja – An­tro­po­ge­o­gra­fi­ja, Za­vod za iz­da­va­nje udž­be­ni­ka SR Sr­bi­je, Be­o­grad, 1969.
Popović Goran, Zakić Zorka i Stojanović Žaklina: Savremena ruralna politika: paralele EU – RS i BiH, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2009.
Ge­o­graf­ska en­ci­klo­pe­di­ja na­se­lja Sr­bi­je, knj. I (A – Đ), II (Ž – Lj), III (M – R) i IV (S – Š), Ge­o­graf­ski fa­kul­tet, Age­na, Struč­na knji­ga i Sr­bo­soft, Be­o­grad, 2001, 2002. (štam­pa­no iz­da­nje) i 2004. (elek­tron­sko iz­da­nje).
Ge­o­graf­ska en­ci­klo­pe­di­ja na­se­lja Sr­bi­je – Voj­vo­di­na, knj. I, Ge­o­graf­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Be­o­grad, 2005.