Географија Србије

Предмет проучавања је комплекс природних и друштвено-економских појава на простору Србије и њихови међусобни односи. Циљ је изучавање и утврђивање распростирања и квалитета природних појава и њихова међусобна веза и условљеност са друштвено-географским садржајем Србије.

На основу сагледавања природних и друштвено-економских обележја студенти треба да буду оспособљени да уоче законитости и узрочно-последичне односе између објеката, појава и процеса на територији Србије.

Предавања:

 • Географско-историјски развој и распад Југославије. Географско-историјски развој, величина и границе Србије. Специфичности географског положаја Србије на Балканском полуострву и Европи.
 • Природне одлике и њихов утицај на остала географска обележја Србије.
 • Морфотектонска еволуција рељефа и основне одлике рељефа.
 • Клима
 • Воде
 • Постанак и подела земљишта. Биљни и животињски свет
 • Становништво Србије кроз историју. Миграције становништва од 14. до краја 20. века
 • Становништво Србије.
 • Привреда
 • Природни потенцијали као елеменат привредног развоја
 • Пољопривреда, развој, проблеми и значај.
 • Индустрија, зачеци, услови развоја, гранска структура и размештај.
 • Саобраћај, улога и значај у повезивању простора
 • Туризам – фактори развоја, стање и перспективе
 • Насеља.

Вежбе:
Упознавање студената са предметом и методама истраживања. Израда морфотектонске карте Србије. Израда карата главних палеовулканских терена. Израда карата најактивнијих сеизмичких терена. Уцртавање на карти места познатих по климатским екстремима. Израда хидрографске карте Србије (реке, језера, бање)... Израда географског размештаја становништва пре досељавања Словена на Балканско полуострво. Уцртавање на карти размештаја природних ресурса (хидропотенцијал, рударски рејони). Уцртавање рејона жита; рејона специјализованих култура, виноградарских рејона, сточарских рејона и индустријских. Израда синтезне карте природних ресурса. Методологија израде семинарских радова и анализа литературе за израду семинарских радова. Одбрана семинарских радова.

Родић, Д., Павловић, М.(1994): Географија Југославије I, Савремена администрација, Београд
Родић, Д., Павловић, М.(1998): Географија Југославије II, Савремена администрација, Београд