Geografija Srbije I

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mila Pavlović
    Filip Krstić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+1
  • Uslov: Položen ispit iz Geomorfologije, Klimatologije i Hidrologije

Predmet proučavanja je kompleks prirodnih pojava i procesa na prostoru Srbije i njihovi međusobni odnosi. Cilj je izučavanje i utvrđivanje rasprostiranja i kvaliteta prirodnih pojava i njihova međusobna veza i uslovljenost i uticaj na ljudske delatnosti.

Na osnovu sagledavanja prirodnih obeležja studenti treba da budu osposobljeni da uoćče zakonitosti i uzročno-posledične odnose između objekata, pojava i procesa na teritoriji Srbije.

Predavanja:
1) Razvoj geografije Srbije. Predmet i zadatak proučavanja. Mesto Geografije Srbije u sistemu obrazovanja.
2) Geografsko-istorijski razvoj i raspad Jugoslavije.
3) Geografsko-istorijski razvoj, veličina i granice Srbije.
4) Specifičnosti geografsko položaja Srbije na Balkanskom poluostrvu i Evropi.
5) Prirodne odlike i njihov uticaj na ostala geografska obeležja Srbije.
6) Morfotektonska evolucija reljefa
7) Osnovne odlike reljefa
8) Reljef planinske regije
9) Reljef dna i oboda Panonskog basena
10) Klima
11) Vode
12) Problemi zagađenosti voda
13) Postanak i podela zemljišta
14) Biljni svet
15) Životinjski svet

Vežbe:
Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama istraživanja. Izrada morfotektonske karte Srbije. Izrada karata glavnih paleovulkanskih terena. Izrada karata najaktivnijih seizmičkih terena. Ucrtavanje na karti mesta poznatih po klimatskim ekstremima. Grafički prikaz klimatskih elemenata. Izrada hidrografske karte Srbije (reke, jezera, banje). Analiza pedološke karte Srbije. Analiza prirodnih odlika i njihov uticaj na ostala geografska obeležja u Srbiji. Metodologija izrade seminarskih radova i analiza literature za izradu seminarskih radova. Odbrana seminarskih radova.

Rodić, D., Pavlović, M.(1994): Geografija Jugoslavije I, Savremena administracija, Beograd
Gavrilović, Lj., Dukić, D. (2002). Reke Srbije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Stanković, S. (2005). Jezera Srbije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd