Geografija stanovništva 2

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Danica Šantić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+1+1

Saznanja o vremenskom i prostornom razvoju demografskih sistema u svetu i Srbiji; Prostorna diferenciranost demografskih fenomena od regionalnog, nacionalnog, kontinentalnog do globalnog nivoa; Mogući budući trendovi u razvitku i razmeštaju stanovništva; Metode i populacione politike na različitim regionalnim nivoima. Saznanja o determinantama razvitka i razmeštaja stanovništva u prošlosti, sadašnjosti i i budućnosti.

Izučavanje teritorijalne organizacije demografskih sistema u svetu i u Srbiji; Sagledavanje populaciono-geografskih prostora sa istim ili sličnim razmeštajem, strukturama i kretanjem stanovništva; Utvrđivanje relevantnih faktora u demografskoj regionalizaciji; Stanje i razvoj elemenata demografske strukture u  svetu i u Srbiji; Projektovanje budućih trendova u razvoju i razmeštaju populacije u svetu i Srbiji.

Predavanja:
Prostorna struktura stanovništva sveta i Srbije – stanje i razvoj; Metode izučavanja i trendovi u dinamici stanovništva i domaćinstava u svetu i Srbiji; Metode i derminante prirodnog kretanja stanovništva sveta i Srbije; Natalitet, fertilitet i reprodukcija, mortalitet i prirodni priraštaj; Nupcijalitet i divorcijalitet stanovništva; Tranzicija i determinante migracija stanovništva u svetu i Srbiji; Pojam, uzroci, posledice, podele migracija, metodi i tehnike izučavanja migracionih fenomena;Metode izučavanja i determinante struktura stanovništva u svetu i Srbiji; Biološke strukture stanovništva; Ekonomske strukture stanovništva; Obrazovni sastav stanovništva; Rasni, etnički, jezički i religijski sastav stanovništva; Struktura domaćinstava: prema veličini, broju članova, izvorima prihoda u svetu i Srbiji; Urbano i ruralno stanovništvo u svetu i Srbiji; Procene, prognoze i projekcije stanovništva u svetu i Srbiji; Modeli stanovništva; Mere, metode i tehnike populacione politike – primeri zemalja i Srbija.
Vežbe:
Promene u kontinentalnom i regionalnom razmeštaju i gustini naseljenosti stanovništva; Primeri polarizacije u dinamici stanovništva u svetu i Srbiji; Regionalna polarizacija nataliteta, fertiliteta i reprodukcije stanovništva; Regionalizacija mortaliteta; Regionalizacija prirodnog priraštaja; Tipovi bračne strukture i regionalizacija bračnosti; Tipovi ranijih i savremenih, unutrašnjih i međunarodnih migracija stanovništva; Procesi starenja, deagrarizacija i urbanizacija u svetu i u Srbiji; Matematičke, analitičke projekcije i modeli stanovništva; Metodologija izrade seminarskog rada; Prezentacija seminarskog rada. Sprovođenje anketnih istraživanja.

Breznik D. (1988) Demografija, analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd.
Đurđev B. (1998) Geografija stanovništva, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Đurđev B. (2001) Osnovne tehnike u demografiji, Društvo demografa Jugoslavije, Beograd.
Kicošev S., Golubović P., (2004) Demogeografija, Niš
Nejamšić I. (2006) Demogeografija, Školska knjiga, Zagreb.
Rowland D. (2003), Demographic methods and concepts, Oxford University press, Oxford.
Woods R. (1979) Population Analysis in Geography, Longman, New York (poglavlja III - IX).
Demeny p. McNicoll G. (2003) Enciclopedia of population, Macmillan Reference USA
Weeks J.(2008) Population, an introduction to concepts and issues, Tenth Edition, San Diego State University, Thomson Wadsworth (deo 2-4)
Newbold K. B. (2010) Population Geography, Tools and Issues, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., U.K. (poglavlja 3-11)
Stanovništvo i domaćinstava Republike Srbije prema popisu 2002. godine,IDN, Republički zavod za statistiku, Beograd.