Geografija stanovništva 1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Danica Šantić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+2+1

Upoznavanje studenata sa razvojem geografije stanovništva, razvojem teorijske misli o populacionim fenomenima, metodama i tehnikama demografskih izučavanja, izvorima podataka.

Usvajanje teorijsko-metodoloških pristupa u populacionoj nauci; Saznanja o statističkim, demografskim i ostalim metoda i tehnika izučavanja stanovništva; Uvid u korišćenje istorijskih, statističkih i informatičkih baza podataka;Usvajanje načina tablarnog, grafičkog i kartografskog predstavljanja populacionih fenomena.

Istorijski razvoj geografije stanovništva kao geografske discipline; Geografije stanovništva u sistemu nauka o stanovništvu; Predmet i zadaci geografije stanovništva; Teorijski pogledi na razvoj stanovništva; metode i tehnike izučavanja stanovništva; Jedinice, obeležja i izvori podataka o stanovništvu.

Predavanja:
Teorijski okviri populacionih istraživanja; Metodološki aspekti geografije stanovništva; Geografije stanovništva u sistemu geografskih disciplina; Geografije stanovništva u sistemu nauka o stanovništvu; Predmet i zadaci geografije stanovništva; Tradicionalne metode proučavanja u geografiji stanovništva; Savremene statističke, matematičke i demografske metode populacionih istraživanja;  Jedinice i obeležja stanovništva; Ivori podataka o stanovništvu; Razvoj naseljenosti na zemlji; Evolucija ljudskog roda  i razvitak svetskog stanovništva; Tranzicija prostorne pokretljivosti svetskog stanovništva kroz istorijske epohe; Srpska antropogografska škola; Istorijski trendovi u razmeštaju stanovništva u svetu; Karakteristike savremenog razmeštaja, gustine i koncentracije stanovništva u svetu i Srbiji.

Vežbe:
Upoznavanje sa pisanim, statističkim i drugim izvorima podataka o stanovništvu; Prikupljanje podataka o stanovništvu pomoću ankete i intervjua; Metode obrade statističkih podataka; Prezentovanje statističkih podataka; Kartiranje stanovništva; Primeri razvoja i razmeštaja stanovništva na nacionalnom, kontinentalnom i globalnom nivou. Poseta Republičkom zavodu za statistiku, Gradskom zavodu za statistiku, Regionalnim statističkim zavodima, Etnografskom muzeju. U okviru vežbi koristiće se publikacije UN-a, popisi stanovništva, vitalna i demografska statistika, registri stanovništva, kao i relevantni internet izvori.

Breznik D. (1988) Demografija, analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd.
Đurđev B. (1998) Geografija stanovništva, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Đurđev B. (2001) Osnovne tehnike u demografiji, Društvo demografa Jugoslavije, Beograd.
Kicošev S., Golubović P., (2004) Demogeografija, Niš
Nejamšić I. (2006) Demogeografija, Školska knjiga, Zagreb.
Rowland D. (2003), Demographic methods and concepts, Oxford University press, Oxford.
Woods R. (1979) Population Analysis in Geography, Longman, New York (poglavlja I i II).
Demeny p. McNicoll G. (2003) Enciclopedia of population, Macmillan Reference USA
Weeks J.(2008) Population, an introduction to concepts and issues, Tenth Edition, San Diego State University, Thomson Wadsworth (deo prvi)
Newbold K. B. (2010) Population Geography, Tools and Issues, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., U.K. (poglavlja 1-3)
Stanovništvo i domaćinstava Republike Srbije prema popisu 2002. godine,IDN, Republički zavod za statistiku, Beograd.