Geografija svetske privrede

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mikica Sibinović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje uzročno-posledičnih veza između procesa u socijalnom i ekonomskom prostoru.

Ovladavanje geografskom logikom i metodama istraživanja ekonomskog prostora, na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Predavanja: Predmet proučavanja ekonomske geografije i njeno mesto u sistemu nauka. Metode ekonomsko-geografske analize. Trendovi i moderni fokusi u ekonomskoj geografiji. Ekonomsko-geografski sistemi: teritorijalne strukture i procesi u ekonomsko-geografskim sistemima. Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa. Stanovništvo i ekonomski razvoj. Lokacioni principi i korišćenje zemljišta. Modeli lokacija ekonomskih delatnosti. Modeli regionalnog razvoja. Geografske perspektive održivog razvoja i ekonomski rast. Globalni ekonomski razvoj. Uloga multinacionalnih kompanija. Uloga međunarodnih ekonomskih organizacija i integracija. Međunarodna trgovina. Ekonomsko-geografski regioni sveta. Visoko razvijeni regioni sveta (Evropska unija, Angloamerika, Japan). Srednje razvijeni regioni sveta (ekonomska poluperiferija: Istočna Evropa i Rusija, Kina itd.). Nedovoljno razvijeni regioni (zemlje u razvoju). Najsiromašniji regioni sveta. Ekonomsko-geografski položaj i regionalizacija Srbije.

Vežbe: Ekonomsko-geografski regioni i regionalizacija. Indikatori stepena ekonomskog razvoja regiona. Globalna struktura korišćenja zemljišta. Faktori i modeli razmeštaja ekonomskih delatnosti. Ekonomsko-geografska valorizacija terito-rije. Metode modelovanja ekonomsko-geografskih pojava i procesa. Metode ekonomsko-geografske ocene regionalnog razv-oja. Urbani i regionalni ekonomski rast (modeli i indikatori).

V. Đurić (1980) Ekonomska geografija, Naučna knjiga, Beograd
J. Dinić (1994) Ekonomska geografija, Ekonomski fakultet, Beograd
A. Malić, I. Crkvenčić (1988) Agrarna geografija, Školska knjiga, Zagreb
C. Vajt, P. Grifin, T. Meknajt (1972) Ekonomska geografija, Vuk Karadžić, Beograd