Geografija zemljišta

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Sanja Manojlović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+0

Upoznavanje sa zemljištem kao jednim od najznačajnijih resursa na Zemlji, njegovom genezom i rasporedom na Zemljinoj površini. Upoznavanje sa zaštitom i unapređenjem, problemima degradacije i zagađenja zemljišta.

Determinisanje geografskih faktora na stvaranje i geografski raspored zemljišta na Zemlji i u Srbiji. Determinisanje geografskih faktora na intenziviranje erozije zemljišta. Upoznavanje sa metodologijom i metodama utvrđivanja erozije zemljišta u svetu i Srbiji.

1. Pojam, predmet, zadatak i podela geografije zemljišta, njena pozicija u sistemu geografskih i drugih nauka;
2. Postanak i sastav zemljišta;
3-4. Tipovi zemljišta;
5. Geoprostorne strukture zemljišnog pokrivača;
6. Geografski raspored zemljišta u svetu i Srbiji;
7. Determinacija geografskih faktora na nastanak i rasprostranjenje zemljišta;
8. Uticaj geološkog sastava na stvaranje zemljišta. Uticaj reljefa na stvaranje zemljišta;
9. Uticaj klimatskih faktora na stvaranje zemljišta. Uticaj biogenih faktora na zemljište;
10. Antropogeni uticaji na zemljište;
11-12. Determinacija geografskih faktora na intenziviranje erozije zemljišta; degradacija zemljišta; 13. Metode utvrđivanja intenziteta erozije zemljišta;
14. Protiverozione mere i zaštita zemljišta od erozije;
15. Bonitacija i metode bonitiranja zemljišta. Zagađivanje zemljišta. Revitalizacija i rekultivacija zemljišta.

Lješević M. (2002): Geografija zemljišta. Geografski institut Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, Nikšić.
Miljković N. (1996): Osnovi pedologije. Univerzitet u Novom Sadu, Institut za geografiju.
Korunović R., Stojanović S. (1989): Praktikum pedologije. Naučna knjiga, Beograd.
Schaetzl R., Anderson Sh. (2006): Soils – genesis and geomorphology. Cambridge University Press.