Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

Upoznavanje sa zemljištem kao jednim od najznačajnijih resursa na Zemlji, njegovom genezom i rasporedom na Zemljinoj površini. Upoznavanje sa zaštitom i unapređenjem, problemima degradacije i zagađenja zem-ljišta.

Studenti će upoznati tipove zemljišta i njihov raspored na Zemljinoj površini, metodologiju utvrđivanja intenziteta erozije zemljišta.

Teorijska nastava: Pojam, predmet, zadatak i podela geografije zemljišta. Osnovni principi geografije zemljišta. Geoprostorne strukture zemljišnog pokrivača. Postanak i sastav zemljišta. Mineralni i he-mijski sastav zemljišta. Taksonomija zemljišta. Uticaj geološkog sastava na stvaranje zemljišta. Uticaj reljefa na stvaranje zemljišta. Uticaj klimatskih faktora na stvaranje zemljišta. Uticaj biogenih fak-tora na zemljište. Antropogeni uticaji na zemljište. Tipovi zemljišta i njihove osnovne osobine. Zem-ljišni pokrivač na Zemlji. Poljoprivredno korišćenje zemljišta. Geografski raspored zemljišta u Sr-biji. Geografske osnove erozije zemljišta. Faktori nastanka i intenziviranja erozije zemljišta. Geološ-ki činioci erozivnog procesa. Orografski faktori erozivnog procesa. Antropogeni faktori erozivnog procesa. Mehanička vodna erozija. Hemijska erozija. Eolska erozija. Protiverozione mere i zaštita zem-ljišta od erozije. Bonitacija i metode bonitiranja zemljišta. Degradacija zemljišta. Zagađivanje zemlji-šta. Monitoring zemljišta. Unapređenje kvaliteta i korišćenja zemljišta. Revitalizacija i rekultiva-cija zemljišta.
Vežbe: Model pozicije zemljišta u sistemu životne sredine. Klasifikaciona rešetka zemljišnih ti-pova. Izrada karte: Geografski raspored zemljišta. Metodologija utvrđivanja intenziteta erozije zem-ljišta. Terenske vežbe: Hidrotehnički metod, Empirijski metodi, Kartiranje intenziteta erozije zem-ljišta. Kolokvijum o tipovima zemljišta. Izdvajanje površina sa degradiranim zemljištem. Bonitacija zemljišnog prostora. Kolokvijum o geografskom rasporedu zemljišta.

Lješević M. (2002): Geografija zemljišta. Geografski institut Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, Nikšić.
Miljković N. (1996): Osnovi pedologije. Univerzitet u Novom Sadu, Institut za geografiju.
Korunović R., Stojanović S. (1989): Praktikum pedologije, Naučna knjiga, Beograd.
Schaetzl R., Anderson Sh. (2006): Soils – genesis and geomorphology. Cambridge University Press.