Географске регије Србије

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Мила Павловић
    Филип Крстић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: V
  • Број часова: 2+1+1
  • Услов: Положен испит из Динамичне геоморфологије, Примењене климатологије и Примењене хидрологије.

Упознавање студената са географског регионализацијом и са синтезним регионално-географским садржајима издвојених географских регија Србије у циљу сагледавања физиономских и фукционалних специфичности. Задатак је да се дефинише географска основа – природни услови, становништво, привредна структура и насеља – просторно-економског развија регија у Србији.

Да на основу циља предмета проучавања студенти се оспособе да уоче и реше регионалногеографски проблем у регији и примене у просторном планирању.

Предавања:
1) Зачеци и развој регионалне географије у Србији. Предмет, задатак и методе регионалне географије. Принципи и методе географске регионализације.
2) Терминологија и хијерархија регија; Границе и назив регија; Структура регије
3) Панонска макрорегија – Војводина.
4) Банат
5) Бачка
6) Срем
7) Перипанонска Србија;Подрињска Србија са Подгорином, Српска Посавина
8) Перипанонска Србија: Шумадија, Велико Поморавље.
9) Перипанонска Србија: Западно Поморавље; Стиг и Браничево
10) Планинско-котлинско-долинска макрорегија
11) Источна Србија (Карпатска Србија, Балканска Србија)
12) Јужна Србија (Јужно Поморавље, Власина и Крајиште, Топлица и Јабланица)
13) Југозападна Србија (Стари Влах и Рашка, Ибарско-копаонички крај)
14) Косово
15) Метохија

Вежбе:
Упознавање студената са предметом и методама и принципима географске регионализације. Оспособљавање студената за решање регионалногеографских проблема у регији. Уцртавање  на картама по хијерархији регија у Србији и најбитнијих географских садржаја у регији. Одбрана семинарског рада.

Марковић, Ј.Ђ., Павловић, М. (1995). Географске регије Југославије (Србије и Црне Горе). Савремена администрација, Београд.
Тошић, Д. (2012). Принципи регионализације. Географски факултет, Универзитет у Београду
Марковић, Ђ.Ј (1981). Проблеми морфохидрогенезе природе Југославије. Научна књига, Београд.
Родић, Д., Павловић, М.(1994): Географија Југославије I, Савремена администрација, Београд