Географске регије Србије 1

Упознати студенте са синтезним регионално-географским садржајима издвојених географских регија Србије ради сагледавања физиономских и функционалних специфичности.

Студенти треба да се упознају са научним достигнућима регионалне географије и оспособе да наставно прикажу проучаване регије.

Предавања:
1. Проблеми регионалне географије Србије: Предмет, задатак и методе проучавања. Императиви регионално-географске синтезе. Терминологија и хијерархија регија. Границе и назив регија. Приказ структуре регије. Развој и достигнућа регионалне географије Србије; 2. Регије Србије: Панонска макрорегија (Војводина – Банат, Бачка, Срем, Перипанонска Србија – Посавска Србија, Подрињска Србија и Подгорина, Западно Поморавље, Шумадија, Београдска микрорегија, Велико Поморавље, Стиг и Браничево); Планинско-котлинско-долинска макрорегија Србије (Источна Србија –Карпатска и Балканска Србија, Јужна Србија – Јужно Поморавље, Власина и Крајиште, Топлица и Јабланица, Југозападна Србија - Стари Влах и Рашка, Ибарско-копаонички крај, Косово и Метохија).
Вежбе:
Упознавање студената са предметом и методама истраживања; Анализа географских регија у Србији.
Урађен семинарски рад и положен колоквијум представљају услове за излазак на испит.

Мила Павловић, Јован Ђ. Марковић: Географске регије Југославије (Србија и Црна Гора, Савремена администрација, 1995.
Јован Ђ. Марковић: Проблеми морфохидрогенезе природе Југославије, Научна књига, Београд, 1981.