Geohemija predela

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Vidojko Jović
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: III
 • Broj časova: 2+2

Osnovna istraživanja geohemijskih procesa u životnoj sredini, gde će se najveća pažnja pokloniti osnovnim osobenostima mehanogeneze (mehanička denudacija, mehanička diferencijacija), sistem mehanogeneze i sl.

Sagledavanje najvažnijih geohemijskih procesa u životnoj sredini.

Predavanja:

 1. Rasprostranjenost elemenata u zemljinoj kori; Opšte osobenosti migracije hemijskih elemenata u zemljinoj kori;
 2. Mehanička migracija: Osnovne osobenosti mehanogeneze (mehanička denudacija, mehanička diferencijacija); Sistem mehanogeneze;
 3. Fizičkohemijska migracija;
 4. Opšte zakonomernosti fizičko-hemijske migracije (joni u Zemljinoj kori, slobodni radikali, oksidacija i redukcija, termodinamika i kinetika fizičkohemijske migracije, difuzija i konvekcija, radioaktivni procesi u Zemljinoj kori);
 5. Migracija gasova;
 6. Opšte zakonomernosti migracije vode (voda kao sredina migracije, razlaganje i sinteza vode u Zemljinoj kori, koloidna migracija i sorpcija, jonska razmena, oksidoredukcioni i kiselo-bazični uslovi vode);
 7. Hipergeni geohemijski sistemi (sistem kriogeneze, halogeneza);
 8. Hidrotermalni sistemi (hidrotermalna metasomatoza, nastanak hidrotermalnih sistema, geohemijske barijere);
 9. Magmatska migracija i magmatski sistemi;
 10. BIOGENA MIGRACIJA: Obrazovanje žive materije, razlaganje žive materije, biološki ciklusi materije; Biološki inertni sistemi (zemljišta, gline, sedimentne stene, kora raspadanja, vodonosni horizont);
 11. GEOHEMIJA PREDELA: Tipovi predela sa geohemijskog aspekta;
 12. Geohemija i vodne osnove predela;
 13. Bioindikacija geohemijskog stanja podloge;
 14. TEHNOGENA MIGRACIJA; Migracija zagađujućih materija u zemljištu i stenskoj podlozi;
 15. Migracije zagađujućih materija u podzemnim vodama.

Vežbe:

Od I do XV nedelje razrađuju se terenske vežbe i laboratorijske analize i eksperimenti; vrši se analiza praktičnih radova (prezentacija, diskusije, zaključci).

Jović V.: Geohemija Predela, RGF Beograd.