Геохемија предела

 • Врста и ниво студија: Основне академске
 • Наставник: др Видојко Јовић
 • Статус предмета: Обавезан
 • Број ЕСПБ: 6
 • Семестар: III
 • Број часова: 2+2

Основна истраживања геохемијских процеса у животној средини, где ће се највећа пажња поклонити основним особеностима механогенезе (механичка денудација, механичка диференцијација), систем механогенезе и сл.

Сагледавање најважнијих геохемијских процеса у животној средини.

Предавања:

 1. Распрострањеност елемената у земљиној кори; Опште особености миграције хемијских елемената у земљиној кори;
 2. Механичка миграција: Основне особености механогенезе (механичка денудација, механичка диференцијација); Систем механогенезе;
 3. Физичкохемијска миграција;
 4. Опште закономерности физичко-хемијске миграције (јони у Земљиној кори, слободни радикали, оксидација и редукција, термодинамика и кинетика физичкохемијске миграције, дифузија и конвекција, радиоактивни процеси у Земљиној кори);
 5. Миграција гасова;
 6. Опште закономерности миграције воде (вода као средина миграције, разлагање и синтеза воде у Земљиној кори, колоидна миграција и сорпција, јонска размена, оксидоредукциони и кисело-базични услови воде);
 7. Хипергени геохемијски системи (систем криогенезе, халогенеза);
 8. Хидротермални системи (хидротермална метасоматоза, настанак хидротермалних система, геохемијске баријере);
 9. Магматска миграција и магматски системи;
 10. БИОГЕНА МИГРАЦИЈА: Образовање живе материје, разлагање живе материје, биолошки циклуси материје; Биолошки инертни системи (земљишта, глине, седиментне стене, кора распадања, водоносни хоризонт);
 11. ГЕОХЕМИЈА ПРЕДЕЛА: Типови предела са геохемијског аспекта;
 12. Геохемија и водне основе предела;
 13. Биоиндикација геохемијског стања подлоге;
 14. ТЕХНОГЕНА МИГРАЦИЈА; Миграција загађујућих материја у земљишту и стенској подлози;
 15. Миграције загађујућих материја у подземним водама.

Вежбе:

Од I до XV недеље разрађују се теренске вежбе и лабораторијске анализе и експерименти; врши се анализа практичних радова (презентација, дискусије, закључци).

Јовић В.: Геохемија Предела, РГФ Београд.