Geologija sa petrografijom 2

Upoznavanje sa stenama litosfere, geološkim kartama i osnovnim tipovima ležišta mineralnih sirovina

Primena stečenih znanja iz geologije u nastavi geografije.

Predavanja:

Magmatske stene – Mineralni sastav i sklop važnijih magmatskih stena Zemljine kore, njihovo rasprostranjenje i upotreba; Sedimentne stene – Površinsko raspadanje, transport, sedimentacija i dijageneza, kao faze u procesu formiranja sedimentnih stena. Sastav i sklop sedimentnih stena, rasprostranjenje i upotreba; Metamorfne stene – Vrste metamorfizma, mineralni sastav i sklop metamorfnih stena, nastanak, rasprostranjenje i upotreba; Ležišta mineralnih sirovina – Osnovni genetski primeri ležišta mineralnih sirovina, sa primerima. Geološke karte – Definicija i podela geoloških karata. Osnovna geološka karta i njen tumač; Specijalističke geološke karte: inženjerskogeološke, hidrogeološke, seizmičke, metalogenetske; Geološka građa Srbije.

Vežbe:

Odredba stena – Struktura, tekstura i mineralni sastav magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stena, klasifikacija, rasprostranjenje i primena; Analiza geoloških karata – Metodika izrade geoloških karata, rad sa geološkim kompasom. Upoznavanje sa nekim listovima OGK, sa osvrtom na simbole za prikazivanje geoloških formacija, osobine tektonskog sklopa, ležišta mineralnih sirovina i sl. Primena specijalističkih geoloških karata

V. Jovanović, D. Srećković-Batoćanin: Osnovi geologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006.