Geomorfologija 2

Upoznavanje studenata sa delovanjem egzogenih sila i oblika reljefa koji nastaju njihovim delovanjem.

Upoznavanje studenata sa raznolikošću  geomorfoloških pojava i njihovim geografskim rasprostranjenjem.  Upoznavanje i osposobljavanje studenata sa egzaktnim kvalitativnim i kvantitativnim metodama u cilju proučavanja različitih geomorfoloških procesa.

Predavanja:
1. Egzogene sile; fizičko razoravanje stena: pojava i proces, oblici reljefa; 2. Hemijsko raspdanje stena: pojava i proces; 3. Modifikatori procesa razoravanja i raspadanja stena; geografska raznolikost procesa razoravanja i raspadanja stena; 4. Urvine: pojava i proces, modifikatori, oblici reljefa (ambijentalni tip nastave); metode saniranja klizišta; Fitogena erozija; Pluvijalana erozija u svetu i Srbiji; Denudacija: pojava, proces i oblici reljefa; 5. Fluvijala erozija: pojava i proces; saglašavanje uzdužnih rečnih profila; metode istraživanja u fluvijalnoj geomorfologiji; 6. Fluvijala erozija: erozivni i akumulativni oblici; evolucija fluvijalnog reljefa; 7. Kraška erozija: pojava i proces; površinska i podzemna hidrografija; 8. Kraška erozija: površinski i podzemni oblici; tipovi krasa ( ambijentalni tip nastave), klimatski varijeteti krasa, pseudokras; 9. Abrazija: pojava i proces, erozivni i akumulativni oblici reljefa; evolucija reljefa, modifikatori procesa abrazije; polimorfija oblika; tipvi obala i tipovi ostrva; 10. Fosilni abrazioni reljef u Severnoj Americi, Balkanskom poluostrvu, panosnskom i crnomorskom basenu; argumenti za potvrđivanje i negaciju Cvijićevih abrazionih površi; 11. Nivacija: pojava i proces; Glacijacija: istorijat istraživanja; uzroci pleistocene glacijacije i hronologija pleistocena; 12. Glacijacija: erozivni i akumulativni oblici; recentna i fosilna glacijacija na kontinantima i Balkanskom poluostrvu; 13. Eolska erozija: pojava i proces; erozivni i akumulativni oblici; geografsko rasprostranjenje eolskog reljefa u svetu; geografskog rasprostranjenje eolskog reljefa u Srbiji (ambijentalni tip nastave); 14. Kolokvijum; 15. Popravni kolokvijum

Vežbe:
1. Pojave i procesi u dinamičkoj geomorfologiji - metode istraživanja; 2. razoravanje stena - metode utvrđivanja intenziteta fizičkog razoravanja stena; 3-5. Metode utvrđivanja hemijske erozije (laboratorijske vežbe); 6-7. Empirijske metode utvrđivanja intenziteta denudacije; 8-10. Metode utvrđivanja intenziteta mehaničke vodne erozije (laboratorijske vežbe); 11. Konstrukcija uzdužnih rečnih profila; 12-13. Metode utvrđivanja stvaranja pećinskog nakita i bigra (ambijentalni tip nastave); Metode trasiranja površinskih i podzemnih voda u krasu; 15. metode utvrđivanja intenziteta eolske erozije i akumulacije; 15. Odbrana vežbi

Dragutin Petrović, Predrag Manojlović: Geomorfologija. Geografski fakultet, Beograd, 2003
Predrag Manojlović, Slavoljub Dragićević: Praktikum iz geomorfologije. Geografski fakultet, Beograd, 2003
G. Mathias Kondolf, Herve Piegay: Tools in Fluvial Geomorphology. Wiely, 2003
R. Lal (Edt): Soil Erosion Research Methods. Second Edition.Soil and Water Conservation Society, 1994