Geomorfologija 1

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa globalnim tektonskim, vulkaniskim i seizmičkim pojavama, procesima i oblicima reljefa koji nastaju njihovim delovanjem tokom vremena.

Osposobljavanje studenata za formiranje baze podataka i implementaciju istih u neki od savremenig GIS orentisanih programa (SURFER, GEOMEDIA) za izradu kvantitativnih geomorfoloških karata, a u cilju morfometrijske evaluacije reljefa.

Predavanja:
1. Pozicija geomorfologije u sistemu geografskih i drugih nauka; značajni geomorfolozi sveta i Srbije i njihovi doprinosi nauci; 2. Istorijski razvoj geomorfologije; podela geomorfologije, pomoćne naučne discipline; 3. Metode istraživanja u geomorfologiji; 4. Tektonski pokreti i njihov morfološki značaja; 5. Epirogeni pokreti, metode utvrđivanja delovanja epirogenih pokreta, globalno rasprostranjenje diferencijalnih epirogenih pokreta; 6. Orogeni pokreti i oblici; pojava, proces i oblicireljefa; 7. Makro oblici reljefa kopna i dna okeanskih basena; 8. Shatanja o tektonici Srbije tokom vremena; 9. Vuklanski proces i oblici reljefa; 10. Tipovi vulkanskih erupcija; 11. Fosilni vulkanski oblici; 12. Raspored vulkanskih oblasti u svetu;  paleovulkanski reljef u Srbiji (ambijentalni tip nastave); 13. Seizmizam, pojava, uzroci, oblici reljefa, geografsko rasprostranjenje; 14. Kolokvijum; 15. Popravni kolokvijum

Vežbe:
1. Interpolacija na primeru izohipsi; 2-3. Izrada blok dijagrama (metod sukcesivnih profilnica, metod izohipsi, kompjuterske metode); 4-5. Kvalitativne geomorfološke karate; 6. Kvantitativne geomorfološke karte; 7-8. Formiranje baze podataka za izradu kvantitativnih geomorfoloških karata; 9. Izrada karte uglova nagiba; 10. izrada karte energije reljefa; 11. Izrada karte prvog trenda energije reljefa; 12. Izrada karte ekspozicija; 13. Aplikativna primena geomorfoloških karata; 14-15. Odbrana vežbi.

Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet, Beograd.
Manojlović P., Dragićević S. (2003): Praktikum iz geomorfologije. Geografski fakultet, Beograd.