Геоморфологија 1

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са глобалним тектонским, вулканиским и сеизмичким појавама, процесима и облицима рељефа који настају њиховим деловањем током времена.

Oспособљавање студената за формирање базе података и имплементацију истих у неки од савремениг ГИС орентисаних програма (SURFER, GEOMEDIA) за израду квантитативних геоморфолошких карата, а у циљу морфометријске евалуације рељефа.

Предавања:
1. Позиција геоморфологије у систему географских и других наука; значајни геоморфолози света и Србије и њихови доприноси науци; 2. Историјски развој геоморфологије; подела геоморфологије, помоћне научне дисциплине; 3. Методе истраживања у геоморфологији; 4. Тектонски покрети и њихов морфолошки значаја; 5. Епирогени покрети, методе утврђивања деловања епирогених покрета, глобално распрострањење диференцијалних епирогених покрета; 6. Орогени покрети и облици; појава, процес и облицирељефа; 7. Макро облици рељефа копна и дна океанских басена; 8. Схатања о тектоници Србије током времена; 9. Вуклански процес и облици рељефа; 10. Типови вулканских ерупција; 11. Фосилни вулкански облици; 12. Распоред вулканских области у свету;  палеовулкански рељеф у Србији (амбијентални тип наставе); 13. Сеизмизам, појава, узроци, облици рељефа, географско распрострањење; 14. Колоквијум; 15. Поправни колоквијум

Вежбе:
1. Интерполација на примеру изохипси; 2-3. Израда блок дијаграма (метод сукцесивних профилница, метод изохипси, компјутерске методе); 4-5. Квалитативне геоморфолошке карате; 6. Квантитативне геоморфолошке карте; 7-8. Формирање базе података за израду квантитативних геоморфолошких карата; 9. Израда карте углова нагиба; 10. израда карте енергије рељефа; 11. Израда карте првог тренда енергије рељефа; 12. Израда карте експозиција; 13. Апликативна примена геоморфолошких карата; 14-15. Одбрана вежби.

Петровић Д., Манојловић П. (2003): Геоморфологија. Географски факултет, Београд.
Манојловић П., Драгићевић С. (2003): Практикум из геоморфологије. Географски факултет, Београд.