Geopolitika i stanovništvo

Demistifikacija geopolitike i shvatanje geopolitičnosti istorijsko-geografskih procesa; Upoznavanje sa najznačajnijim geopolitičkim teorijama i koncepcijama i njihovim demografskim elementima; Spoznaja suštinske međuzavisnosti stanovništva i geopolitike;

Sticanje znanja o geopolitičkoj utemeljenosti globalnih i regionalnih promena i suštinskoj međuzavisnosti stanovništva i geopolitike

Teorijska nastava
Geopolitika-teorijsko-metodološke osnove: Definicija i pojmovno-kategorijalni aparat geopolitike. Razvoj geopolitičke misli. Demografske komponente repernih geopolitičkih teorija i škola.
Demo-geopolitika – korelativnost populacionog, prostornog i političkog: Geopolitički aspekti brojnog kretanja i gustine naseljenosti stanovništva. "Životni prostor". Porast svetskog stanovništva i savremeni geopolitički procesi. Odnos stanovništva i političko-geografskih elemenata države. Sta-novništvo kao činilac moći. Geopolitička valorizacija diferenciranog prirodnog kretanja stanovništva. Populaciona (geo)politika. Geopolitički uzroci i posledice migracija. Stanovništvo i politički sistemi. Ideologija i demo-geopolitika. Elektoralna geografija. Stanovništvo, prirodni uslovi i izvori, geoekonomija, geopolitika, i brojne druge teme
Globalna i regionalna demo-geopolitika: Raznovrsnost i polarizovanost svetskog stanovništva. Procesi prostorne transgresije i regresije makro-grupacija (rasnih, verskih, etno-nacionalnih...) stanovništva u svetu. Karakteristične kontaktne, konfliktne i krizne etničke zone u svetu. Balkan – demo-geopolitičke pojave, procesi i perspektive.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Samostalan rad studenata i diskusija o karakterističnim geopolitičkim regionima sveta: Etno-geopolitički procesi u Kavkasko-kaspijskom regionu; Rusi i Rusija - geopolitiči aspekti; Krizna žarišta u EU i njihova etno-demografska osnova; Amerika - političko-teritorijalna konstitucija i prostorni aspekti rasnih, etničkih, verskih i jezičkih struktura stanovništva; Afrika, Bliski i Srednji Istok - etno-geopolitičke kartakteristike; Velikodržavni projekti na Balkanu - etno-demografska utemeljenja.
Izrada etničkih karata i drugih demografskih karata manjih prostora (na primer: opština Preševo, Bujanovac, Novi Pazar, Subotica...). Pisanje eseja na osnovu slobodno izabranih tema.

Dugin A. (2004), Osnovi geopolitike, knj. 1 i 2, Ekopres, Zrenjanin.
Bžežinski Z. (2001), Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka.
Grčić M. (2000), Politička geografija, Geografski fakultet, Beograd.
Stepić M. (2001), U vrtlogu balkanizacije, JP Službeni list SRJ; Institut za geopolitičke studije, Beograd.
Stepić M. (2004), Srpsko pitanje – geopolitičko pitanje, Jantar-grupa, Beograd.