Geopolitika i stanovništvo

Upoznavanje sa najznačajnijim geopolitičkim teorijama i koncepcijama i njihovim demografskim elementima; Spoznaja suštinske međuzavisnosti stanovništva i geopolitike.

Sticanje znanja o geopolitičkoj utemeljenosti globalnih i regionalnih promena i suštinskoj međuzavisnosti stanovništva i geopolitike.

Predavanja: Definicija i pojmovno-katego­rijalni aparat geopolitike. Razvoj geopolitičke misli. Demografske kompo­nente repernih geopolitičkih teorija i škola. Geopolitički aspekti brojnog kretanja i gustine naseljenosti stanovništva. "Životni prostor". Porast svetskog stanovništva i savremeni geopolitički procesi. Odnos stanovništva i poli­tičko-geografskih elemenata države. Sta­novništvo kao činilac moći. Geopolitička valorizacija diferenci­ra­nog prirodnog kretanja stanovništva. Geopoliti­čki uzroci i posledice migracija. Stanovništvo i politički sistemi. Raznovrsnost i polarizovanost sve­tskog stanovništva. Procesi prostorne transgresije i regresije makro-grupa­cija (rasnih, ver­skih, etno-nacionalnih...) stanovništva u svetu. Karakteri­stične kontaktne, konfliktne i krizne etničke zone u svetu. Balkan – demo-geo­političke pojave, procesi i perspektive.

Vežbe: Samostalan rad studenata i diskusija o karakterističnim geopolitičkim regionima sveta. Krizna žarišta u svetu, EU i Balkanu (njihova etno-demografska osnova i etno-geopolitičke kartakteristike). Izrada etničkih karata i drugih demografskih karata manjih prostora (na primer: opština Preševo, Bujanovac, Novi Pazar, Subotica).

Grupa autora (1992-1995): Etnički prostor Srba, knjiga 1-4, Geografski fakultet, Beograd
Dugin A. (2004), Osnovi geopolitike, knj. 1 i 2, Ekopres, Zre­njanin.
Bžežinski Z. (2001), Velika šahovska tabla, CID, Podgori­ca; Romanov, Banja Luka.
Grčić M. (2000), Politička geografija, Geografski fakultet, Beograd.
Stepić M. (2001), U vrtlogu balkanizacije, JP Službeni list SRJ; Insti­tut za geopo­litičke studije, Beograd.
Stepić M. (2004), Srpsko pitanje – geopolitičko pitanje, Jantar-grupa, Beograd.