Geoprostor i turistički prostor

Razvoj turizma na jednom području može biti posmatran s više aspekata i donosi različite efekte. Turizam menja i transformiše prostor, traži vlastitu prostornu organizaciju, unosi mnoge stimulativne, ali i perturbacijske faktore u razvoj područja. Delovanje turizma na transformaciju prostora je pojava novijeg datuma, vezana za masovan razvoj turizma. Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa skupom pitanja relevantnih za upoznavanje, planiranje i upravljanje turističkim prostorom, kao podsistemom geoprostora.

Usvajanje znanja o kompleksu pitanja relevantnih za poznavanje, planiranje i upravljanje geoprostorom i turističkim prostorom; Izgradnja sledećih predmetno-specifičnih kompetencija studenata: temeljno poznavanje i razumevanje turističkog prostora, sposobnost rešavanja konkretnih problema, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti sistema geoprostora.

Teorijska nastava
Pojam geoprostora i turističkog prostora; Prostor-okvir i cilj turističkih kretanja; Prostor kao komponenta turističke ponude; Sistematizacija i struktura turističkih prostornih jedinica; Tipovi i oblici turističkih prostora; Turizam kao faktor transformacije prostora; Turizam i uređenje prostora; Upravljanje turističkim prostorom – upravljanje turističkom destinacijom; Prostorno planiranje turizma;
Vežbe
Analiza veza i odnosa prostora i turizma; Mesto turizma u prostorno-planskoj regulativi Srbije; Uloga logistike u prostornom planiranju turizma; Noseći kapacitet turističkih destinacija; Usklađivanje prostornog razvoja turističkih destinacija; Organizacija prostora turističkih destinacija; Izrada i odbrana seminarskih radova na principu ''Studije slučaja''; Indikatori za praćenje efekata turizma u prostoru; Plniranje turizma na primerima konkretnih tipova prostora (banjska mesta, primorski centri)

1) Jovičić D., Ivanović V. (2006): Turizam i prostor, Ton PLUS, Beograd
2) Đorđević D. (1995), Metode odrđivanja namene površina u prostornim planovima, Geografski fakultet, Beograd.