Геопростор и туристички простор

Развој туризма на једном подручју може бити посматран с више аспеката и доноси различите ефекте. Туризам мења и трансформише простор, тражи властиту просторну организацију, уноси многе стимулативне, али и пертурбацијске факторе у развој подручја. Деловање туризма на трансформацију простора је појава новијег датума, везана за масован развој туризма. Циљ овог предмета је упознавање студената са скупом питања релевантних за упознавање, планирање и управљање туристичким простором, као подсистемом геопростора.

Усвајање знања о комплексу питања релевантних за познавање, планирање и управљање геопростором и туристичким простором; Изградња следећих предметно-специфичних компетенција студената: темељно познавање и разумевање туристичког простора, способност решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака, способност повезивања знања из различитих области система геопростора.

Теоријска настава
Појам геопростора и туристичког простора; Простор-оквир и циљ туристичких кретања; Простор као компонента туристичке понуде; Систематизација и структура туристичких просторних јединица; Типови и облици туристичких простора; Туризам као фактор трансформације простора; Туризам и уређење простора; Управљање туристичким простором – управљање туристичком дестинацијом; Просторно планирање туризма;
Вежбе
Анализа веза и односа простора и туризма; Место туризма у просторно-планској регулативи Србије; Улога логистике у просторном планирању туризма; Носећи капацитет туристичких дестинација; Усклађивање просторног развоја туристичких дестинација; Организација простора туристичких дестинација; Израда и одбрана семинарских радова на принципу ''Студије случаја''; Индикатори за праћење ефеката туризма у простору; Плнирање туризма на примерима конкретних типова простора (бањска места, приморски центри)

1) Јовичић Д., Ивановић В. (2006): Туризам и простор, Тон ПЛУС, Београд
2) Ђорђевић Д. (1995), Методе одрђивања намене површина у просторним плановима, Географски факултет, Београд.