Geosistemi i stanovništvo

Cilj predmeta je da stanovništvo - biosocijalnu kategoriju, posmatra kao integralni deo geosistema i njegovog subsistema geografske sredine.

Osposobljavanje studenata da demografske pojave i procese  posmatraju u koorelativnoj vezi sa stanjem i procesima u geografskoj sredini.

Predavanja: Teorijsko-metodološki pristupi u primeni geosistemske analize u demografiji. Geografski prostor

i geosfera. Determinante geosistema i tipologija geosistema. Geosistemna analiza i geosistemna sinteza.

Geografska sredina kao složen i dinamičan prostorno-vremenski sistem. Prirodne i društvene komponente

geografske sredine. Stanovništvo kao autonomni geografski, biološki i socijalni sistem geosistema.

Modeli veza i odnosa sistema stanovništva i prirodnih sistema geoprostora. Modeli veza i odnosa naseljskih

sistema i sistema stanovništva u geografskoj sredini. Stanovništvo i ekonomski sistemi. Stanovništvo i

socijalni sistemi. Stanovništvo i globalni ekosistemi. Mikro, mezo i makro regionalni sistemi i

stanovništvo.

Vežbe: Uzajamne veze i odnosi stanovništva i geosistema, konkretni primeri karakteristika geosistema na

kontinentalnim, regionalnim i nacionalnim nivoima. Primeri prostorno vremenske analize međuzavisnosti

stanovništva i drugih društvenih sistema geoprostora.

Radovanović Milovan (1988). Stanovništvo kao autonomni biosocijalni i geografski sistem, Zbornik radova Geografskog Instituta „Jovan Cvijić“ SANU, knj. 40, Beograd, str. 167–178.
Grčić, M. (2008). Stanovništvo kao demografski sistem, „Demografija“ sv. V, Institut za demografiju Geografskog fakulteta, Beograd, s. 1-22.
Friganović M.(1987.): Demogeografija. Školaska knjiga. Zagreb.
Werthaimer-Baletić, A. (2002.): Demografija – stanovništvo i ekonomski razvitak. Informator, Zagreb.
Dukić, D. (1998.): Klimatologija. Geografski fakultet u Beogradu, Beograd. (poglavlja: Opšte fizičke osobine atmosfere, Klima, Kepenova klasifikacija klimata, Delovanje klimatskih elemenata, vremena i klime na organizam čoveka.)