Geostatistika (MGIS2I1)

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje studenata sa teorijskim konceptima i osnovnim pojmovima iz oblasti geostatistike i prostornih statističkih metoda. Praktična primena geostatističkih metoda kroz aktuelne softverske pakete.

Svaki student treba da bude osposobljen da modelira i numerički prikaže strukturu prostorne korelacije posmatrane pojave, merene u diskretnim tačkama u domenu interpolacije, da izabere i primeni adekvatnu metodu kojom se vrši prostorna predikcija posmatrane veličine u tačkama na kojim nije vršeno opažanje.

Uvod u geostatistiku. Koncept prostornog modeliranja. Teorija regionalizovane promenljive. Tipovi prostornih promenljivih. Pregled i podela interpolacionih metoda.

Prostorna predikcija i interpolacija. Regresioni modeli ocene trenda površi. Višestruka regresija.

Karakteristike prostorne varijabilnosti. Pojam variograma i kovarijanse. Prostorna kovarijansa, stacionarnost i ergodičnost. Eksperimentalni variogram i eksperimentalna kovarijaciona funkcija.

Modeliranje funkcije variograma metodom najmanjih kvadrata. Pojam anizotropije.

Teorija: običnog kriginga, univerzalnog kriginga, inikatorskog kriginga, ko-kriginga, blok kriginga.

Ocena kvaliteta predikcije geostatističkih metoda. Kriging varijansa. Krosvalidacija. Ocena kvaliteta korišćenjem nezavisnog seta podataka. Stohastička simulacije.

Vizuelizacija predikcije i nesigurnosti.

Burrough P., McDonnell R.: Principi geografskih informacionih sistema (srpski prevod), Građevinski fakultet, Beograd, 2006.

Armstrong M.: Basic linear geostatistics, Springer, 1998